Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) hatályos változása 2015.03.30-tól

Tisztelt Oktató / Hallgató!

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzatának hatályos változásáról az alábbi táblázatban tájékozódhat. 

 

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 2015. március 30-tól hatályos változásai a következők:

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Egyetem Hallgatói Követelményrendszere

Széchenyi István Egyetem hallgatóira vonatkozó szabályzatok bővülése

 

Bevezetés 1.§ (1)

A korábban is létező Fogyatékossággal Élő Hallgatók Előnyben Részesítéséről szóló szabályzat bekerült a TVSZ-be, az Egyetemi Hallgatói Követelményrendszert alkotó szabályzatrendszer részeként.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok

A hallgatói átvételre vonatkozó kérvényt minden évben május 1-25. között lehet benyújtani és a döntési határidő az adott év június 10.

Az átvételről szóló határozat érvényét veszti külön értesítés nélkül, ha a hallgató nem tesz eleget a beiratkozási kötelezettségének, valamint a FIR által meghatározott követelményeknek.

A hallgatói jogviszony létrejötte / Átvétel 15.§. (1) és 16.§ (1)

 

 

 

 

 

 

 

A rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés érdekében módosultak a határidők májusra ill. júniusra a hallgatói átvételre vonatkozó kérvények kezelésében.

Az átvételről szóló határozat külön értesítés nélkül érvényét veszti, ha a kérelmező a határozatban megjelölt határidőig nem iratkozik be, valamint a TO/FK által a beiratkozás során átadott „átvételi igazolás” nyomtatványt a megadott határidőig hitelesítve nem adja le a tanulmányi ügyintézőjénél (fontos a korábbi intézménynél a jogviszony megszüntetés dátuma és indoka).

A Felsőoktatási törvény alapján a TVSZ 17.§ (2) g.) kerül alkalmazásra a 2015/16-os tanév végén azon hallgatók esetében is, akik tanulmányaikat

2006. szeptember 1-je előtt a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi, valamint kiegészítő egyetemi szakon kezdték meg.

A hallgatói jogviszony megszűnése

17. § (4)

Azon hallgatók esetében is megszűnik a hallgatói jogviszony, akik tanulmányaikat 2006 szeptember 1-je előtt kezdték meg, aktív és passzív féléveinek együttes száma eléri a szak képzési idejének kétszeresét a TVSZ 17.§ (2) g.) szerint.

 

Átvétel esetén a hallgatói jogviszony megszűnésének napja a másik felsőoktatási intézménybe történő beiratkozást megelőző nap.

A hallgatói jogviszony megszűnésének napja átvétel esetén 17.§ (7)

Átvétel esetén a hallgatói jogviszony utolsó napja másik felsőoktatási intézménybe történő beiratkozást megelőző nap. Csak az így beállított hallgatói adatok hibátlanok a FIR adatszolgáltatásban.

 


Amennyiben a hallgatói jogviszony saját kérésre kerül megszüntetésre, és a kérelmező utólagosan kéri a törlő határozat módosítását, a TJSZ 13. sz. mellékletében meghatározott eljárási díjat köteles fizetni (30.000 Ft).

 

A hallgatói jogviszony saját kérésre történő megszűntetésének módosítása 17.§ (13)

A hallgató jogviszony saját kérésre történő megszüntetésére hozott határozat utólagos módosításának eljárási díját a TO/FK írja ki.

A saját kérésre történő megszüntetés esetében a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy átvételét kéri más intézménybe, vagy kilép a felsőoktatásból. Amennyiben a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő, akkor kell a jelzett díjat megfizetni.

 

Az Egyetem hallgatója őszi félévre tervezett vendéghallgatói jogviszony esetén legkésőbb június 1-ig kezdeményezheti írásban a vendéghallgatói jogviszony létesítésének engedélyezését az illetékes TAB elnökéhez címzett és a TO-on/FK-ban leadott kérvényben.

A vendéghallgatói jogviszony / Az Egyetem hallgatójának vendéghallgatói jogviszonya 21.§ (1)

A rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a határidő előbbre hozásával  augusztusról június 01-re módosul a hallgató vendéghallgatói jogviszonyának létesítésére vonatkozó kérelem leadása.

 

Tanulmányi szabályok

 

A közzétett hivatalos órarendtől történő eltérés (ideértve a meghirdetett foglalkozás elmaradását is) esetén a közvetlen munkahelyi vezető írásbeli jelentéstételre kötelezett a dékán/igazgató és a főigazgató felé, amely alapján fegyelmi vizsgálat is indítható az érintett oktató ellen.

Az órarend 37. § (4)

A közzétett hivatalos órarend betartása és betartatása a hallgatók érdekében és a munkaszervezés hatékonyságának növelése érdekében van szükség.

 

A hallgató a bejelentkezési kötelezettségének teljesítése után a nappali tagozatos hallgató esetében a szorgalmi időszak első hetének végéig, a nem nappali tagozatos hallgató esetében a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig a HIR-ben benyújtott kérvény útján módosíthatja egyéni tanrendjét.

A beiratkozás és bejelentkezés 43.§ (1)

A hallgatók a tagozatuktól függően kérvény útján módosíthatják az egyéni tanrendjüket a szorgalmi időszak első (nappali) ill. harmadik (nem nappali) hetének végéig, ha kérvényük jóváhagyásra kerül. A módosító kérvény elfogadása esetén a TJSZ-ben meghatározott díjat a TO/FK írja ki.

 

A tanszékek gondoskodnak arról, hogy a következő félévre az összes képzésben indításra kerüljenek a meghatározott tantárgyak kurzusai.

A tantárgyak, kurzusok meghirdetése 45.§

A képzések mintatantervei alapján a tanszékek írják ki a tantárgyak kurzusait és adják meg a kurzusadatokat nappali és nem nappali tagozaton egyaránt. A nem nappali tagozat esetében ez a változás az FK által meghatározott ütemterv alapján kerül végrehajtásra.

 

Ha a hallgató a kiírt vizsgaalkalmak egyikére sem jelentkezik, akkor az OSZO a hallgató leckekönyvében az „értékelést nem szerzett” bejegyzést szerepelteti.

 

A vizsgajelentkezés és a vizsga 66.§ (10)

Ha a hallgató nem jelentkezik a kiírt vizsgaalkalmak egyikére sem és a hallgató indexében nem jelenik meg az adott tantárgyhoz értékelés, akkor a leckekönyvbe az „értékelést nem szerzett” bejegyzés kerül, mert felvett tárgy “sora” nem maradhat üresen.

 

Az oklevél aláírója a rektor, illetve az illetékes kar/intézet dékánja/vezetője.

Az oklevél 84.§ (4), (5)

A korábbiaktól eltérően a záróvizsga bizottság elnökének nem kell aláírnia az oklevelet, hanem az egyik aláíró a rector (akadályoztatása esetén rektorhelyettes), a másik oldalon a dékán/igazgató, akadályoztatása esetén a helyettes.

 

Mellékletek

 

Nem állítható ki végbizonyítvány annak a hallgatónak, aki az előírt összes kreditpontszám kevesebb, mint harmadát szerezte meg a SZE-n. Ebből következik, hogy más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok alapján történő kreditátvitel maximális mértéke az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerinti kreditpontszám kétharmada, a hallgató választása szerint.

 

A végbizonyítvány 73.§(2), valamint

 

Mellékletek /Kreditátvitel szabályai / Általános szabályok (4)

Más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok alapján történő kreditátvitel maximális mértéke emelkedett az adott szak KKK szerinti kreditpontszám kétharmadára hallgatói választás szerint.

 

A táblázat kiegészült a felsőoktatási szakképzések és a Közösségi és civil tanulmányok MSc képzés záróvizsga és oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabállyal.

10. sz. Melléklet / A záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabályok

A Közösségi és civil tanulmányok MSc képzés , a Jogi, a Kereskedelem és marketing, a Gazdálkodási és menedzsment ill. a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzések esetében megjelent a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabály.

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar végzett hallgatóinak fogadalomszövege bekerült a TVSz-be.

12. sz Melléklet / Hivatásrendi fogadalomszövegek / KGK

 

 
 
Oktatásszervezési Osztály

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00