Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ) hatályos változása 2015.03.30-tól

Tisztelt Oktató / Hallgató!

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzatának hatályos változásáról az alábbi táblázatban tájékozódhat. 

 

A Széchenyi István Egyetem Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 2015. március 30-tól hatályos változásai a következők:

Tanulmányi és Vizsga Szabályzat hatályos változásai

A hatályos módosítás rövid leírása

A módosítás elérése

A hatályos módosítás magyarázata

Egyetem Hallgatói Követelményrendszere

Széchenyi István Egyetem hallgatóira vonatkozó szabályzatok bővülése

 

Bevezetés 1.§ (1)

A korábban is létező Fogyatékossággal Élő Hallgatók Előnyben Részesítéséről szóló szabályzat bekerült a TVSZ-be, az Egyetemi Hallgatói Követelményrendszert alkotó szabályzatrendszer részeként.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok

A hallgatói átvételre vonatkozó kérvényt minden évben május 1-25. között lehet benyújtani és a döntési határidő az adott év június 10.

Az átvételről szóló határozat érvényét veszti külön értesítés nélkül, ha a hallgató nem tesz eleget a beiratkozási kötelezettségének, valamint a FIR által meghatározott követelményeknek.

A hallgatói jogviszony létrejötte / Átvétel 15.§. (1) és 16.§ (1)

 

 

 

 

 

 

 

A rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés érdekében módosultak a határidők májusra ill. júniusra a hallgatói átvételre vonatkozó kérvények kezelésében.

Az átvételről szóló határozat külön értesítés nélkül érvényét veszti, ha a kérelmező a határozatban megjelölt határidőig nem iratkozik be, valamint a TO/FK által a beiratkozás során átadott „átvételi igazolás” nyomtatványt a megadott határidőig hitelesítve nem adja le a tanulmányi ügyintézőjénél (fontos a korábbi intézménynél a jogviszony megszüntetés dátuma és indoka).

A Felsőoktatási törvény alapján a TVSZ 17.§ (2) g.) kerül alkalmazásra a 2015/16-os tanév végén azon hallgatók esetében is, akik tanulmányaikat

2006. szeptember 1-je előtt a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi, valamint kiegészítő egyetemi szakon kezdték meg.

A hallgatói jogviszony megszűnése

17. § (4)

Azon hallgatók esetében is megszűnik a hallgatói jogviszony, akik tanulmányaikat 2006 szeptember 1-je előtt kezdték meg, aktív és passzív féléveinek együttes száma eléri a szak képzési idejének kétszeresét a TVSZ 17.§ (2) g.) szerint.

 

Átvétel esetén a hallgatói jogviszony megszűnésének napja a másik felsőoktatási intézménybe történő beiratkozást megelőző nap.

A hallgatói jogviszony megszűnésének napja átvétel esetén 17.§ (7)

Átvétel esetén a hallgatói jogviszony utolsó napja másik felsőoktatási intézménybe történő beiratkozást megelőző nap. Csak az így beállított hallgatói adatok hibátlanok a FIR adatszolgáltatásban.

 


Amennyiben a hallgatói jogviszony saját kérésre kerül megszüntetésre, és a kérelmező utólagosan kéri a törlő határozat módosítását, a TJSZ 13. sz. mellékletében meghatározott eljárási díjat köteles fizetni (30.000 Ft).

 

A hallgatói jogviszony saját kérésre történő megszűntetésének módosítása 17.§ (13)

A hallgató jogviszony saját kérésre történő megszüntetésére hozott határozat utólagos módosításának eljárási díját a TO/FK írja ki.

A saját kérésre történő megszüntetés esetében a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy átvételét kéri más intézménybe, vagy kilép a felsőoktatásból. Amennyiben a nyilatkozat nem a valóságnak megfelelő, akkor kell a jelzett díjat megfizetni.

 

Az Egyetem hallgatója őszi félévre tervezett vendéghallgatói jogviszony esetén legkésőbb június 1-ig kezdeményezheti írásban a vendéghallgatói jogviszony létesítésének engedélyezését az illetékes TAB elnökéhez címzett és a TO-on/FK-ban leadott kérvényben.

A vendéghallgatói jogviszony / Az Egyetem hallgatójának vendéghallgatói jogviszonya 21.§ (1)

A rugalmasabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a határidő előbbre hozásával  augusztusról június 01-re módosul a hallgató vendéghallgatói jogviszonyának létesítésére vonatkozó kérelem leadása.

 

Tanulmányi szabályok

 

A közzétett hivatalos órarendtől történő eltérés (ideértve a meghirdetett foglalkozás elmaradását is) esetén a közvetlen munkahelyi vezető írásbeli jelentéstételre kötelezett a dékán/igazgató és a főigazgató felé, amely alapján fegyelmi vizsgálat is indítható az érintett oktató ellen.

Az órarend 37. § (4)

A közzétett hivatalos órarend betartása és betartatása a hallgatók érdekében és a munkaszervezés hatékonyságának növelése érdekében van szükség.

 

A hallgató a bejelentkezési kötelezettségének teljesítése után a nappali tagozatos hallgató esetében a szorgalmi időszak első hetének végéig, a nem nappali tagozatos hallgató esetében a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig a HIR-ben benyújtott kérvény útján módosíthatja egyéni tanrendjét.

A beiratkozás és bejelentkezés 43.§ (1)

A hallgatók a tagozatuktól függően kérvény útján módosíthatják az egyéni tanrendjüket a szorgalmi időszak első (nappali) ill. harmadik (nem nappali) hetének végéig, ha kérvényük jóváhagyásra kerül. A módosító kérvény elfogadása esetén a TJSZ-ben meghatározott díjat a TO/FK írja ki.

 

A tanszékek gondoskodnak arról, hogy a következő félévre az összes képzésben indításra kerüljenek a meghatározott tantárgyak kurzusai.

A tantárgyak, kurzusok meghirdetése 45.§

A képzések mintatantervei alapján a tanszékek írják ki a tantárgyak kurzusait és adják meg a kurzusadatokat nappali és nem nappali tagozaton egyaránt. A nem nappali tagozat esetében ez a változás az FK által meghatározott ütemterv alapján kerül végrehajtásra.

 

Ha a hallgató a kiírt vizsgaalkalmak egyikére sem jelentkezik, akkor az OSZO a hallgató leckekönyvében az „értékelést nem szerzett” bejegyzést szerepelteti.

 

A vizsgajelentkezés és a vizsga 66.§ (10)

Ha a hallgató nem jelentkezik a kiírt vizsgaalkalmak egyikére sem és a hallgató indexében nem jelenik meg az adott tantárgyhoz értékelés, akkor a leckekönyvbe az „értékelést nem szerzett” bejegyzés kerül, mert felvett tárgy “sora” nem maradhat üresen.

 

Az oklevél aláírója a rektor, illetve az illetékes kar/intézet dékánja/vezetője.

Az oklevél 84.§ (4), (5)

A korábbiaktól eltérően a záróvizsga bizottság elnökének nem kell aláírnia az oklevelet, hanem az egyik aláíró a rector (akadályoztatása esetén rektorhelyettes), a másik oldalon a dékán/igazgató, akadályoztatása esetén a helyettes.

 

Mellékletek

 

Nem állítható ki végbizonyítvány annak a hallgatónak, aki az előírt összes kreditpontszám kevesebb, mint harmadát szerezte meg a SZE-n. Ebből következik, hogy más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok alapján történő kreditátvitel maximális mértéke az adott szak képzési és kimeneti követelményei szerinti kreditpontszám kétharmada, a hallgató választása szerint.

 

A végbizonyítvány 73.§(2), valamint

 

Mellékletek /Kreditátvitel szabályai / Általános szabályok (4)

Más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányok alapján történő kreditátvitel maximális mértéke emelkedett az adott szak KKK szerinti kreditpontszám kétharmadára hallgatói választás szerint.

 

A táblázat kiegészült a felsőoktatási szakképzések és a Közösségi és civil tanulmányok MSc képzés záróvizsga és oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabállyal.

10. sz. Melléklet / A záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabályok

A Közösségi és civil tanulmányok MSc képzés , a Jogi, a Kereskedelem és marketing, a Gazdálkodási és menedzsment ill. a Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzések esetében megjelent a záróvizsga és az oklevél eredményének kiszámítására vonatkozó szabály.

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar végzett hallgatóinak fogadalomszövege bekerült a TVSz-be.

12. sz Melléklet / Hivatásrendi fogadalomszövegek / KGK

 

 
 
Oktatásszervezési Osztály

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00