Szociálpedagógia (BSc) mintatanterv 2017

Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: szociálpedagógus

Specializációk:
nincs

Képzési terület: társadalomtudomány

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei

54 kredit

Társadalomismeret

27 kredit

Társadalom és szociálpolitika

12 kredit

Pszichológia

24 kredit

Pedagógia

24 kredit

Jog és jogi igazgatás

12 kredit

Egészségügyi és egészségtudományi ismeretek

7 kredit

Szabadon választható

10 kredit

Szakdolgozat

10 kredit

Intenzív terepgyakorlat

30 kredit


Az alapszak képzési célja:

A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíteni, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át – 6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tudás ellenőrzési, értékelési rendszere a tantervben előírt- részben egymásra épülő, részben egymástól független- vizsgák letételéből, gyakorlati órák teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:

A szociálpedagógia problématerületeihez kapcsolódó témában készített szakdolgozat 10 kredit értékű, beleértve a kötelezően biztosított egyéni konzultáció idejét is. A témaválasztás időpontja az 5. félév. A szakdolgozat megfelelő színvonalú elkészítésével a jelölt bizonyítja, hogy képes a megszerzett ismereteire és gyakorlati tapasztalataira építve a szociálpedagógiai tevékenységhez kapcsolódó témában vizsgálatokat és elemzéseket végezni, a vizsgálatok eredményeit összegezni, ily módon is igazolja, hogy tanulmányai során elsajátította az adatgyűjtés, az elemzés, és az információk feldolgozásának alapvető jártasságait. A szakdolgozatot opponens szakember értékeli.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • az előírt tanulmányi kötelezettségek, gyakorlatok teljesítése: legalább 210 kredit,
  • az abszolutórium megszerzése,
  • a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása.

 

A záróvizsga részei:

  • a szakdolgozat megvédése,
  • komplex szóbeli vizsga a szak tárgyai közül kijelölt szaktárgyakból ill. szaktárgy részekből összeállított tételsor alapján.

A záróvizsga eredménye:

  • a szakdolgozat ismertetése és védése,
  • komplex szóbeli vizsga.

A záróvizsga eredménye a szakdolgozat (maga a szakdolgozat és védésének érdemjegye) és a komplex vizsga érdemjegyeinek átlagértéke. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Az oklevél minősítésének összetevői: a záróvizsga átlaga és a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag számtani átlaga.


Elhelyezkedési lehetőségek

Végzett hallgatóink jellemzően iskolákban, család- és gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekvédelmi intézményekben, a szociális ellátórendszer egyéb intézményeiben (pl. idősvédelem, hajléktalan-ellátás stb.), a gyermekvédelmi és a szociális igazgatás szervezeteinél, a civil szektorban, valamint egészségügyi és rehabilitációs intézményekben helyezkednek el.

Szak:
Szakirány:
Tanterv:

Kötelező tárgyak:
ssz. kód megnevezés heti
elm.
heti
gyak.
bszf. krp af előtanulmányi
követelmény
Összes kreditpontszám:0 

Javasolt tárgyfelvételi rendVissza

Tanulmányi tájékoztató menüpont: (fent, lenyíló menü)

A 2010/2011 tanév tavaszi félévétől kezdve Egyetemünk ezen felület segítségével teszi közzé a tanulmányi tájékoztató kiadványokat.
A kiadványok tartalmazzák az adott tanévben / félévben induló szakok, szakirányok listáját.
A megfelelő Félév/ Tagozat/ Kar/ Szak kijelölésével megjelenik a kiválasztott sorban egy letölthető dokumentum (Letöltés ikon), illetve egy az adott pillanatban aktuális mintatantervet megjelenítő (interaktív) lehetőség (sárga link).

• Letölthető dokumentum (Letöltés ikon): Nyomtatható pdf verzióban mutatja meg a felületen jelzett tanév / félévben, azaz a kiadás pillanatában érvényes,
- a szakra vonatkozó szöveges részt (képzési cél, szakmai gyakorlat, záróvizsga követelmények, kimeneti nyelvvizsga követelmények, stb.)
- tantárgyi táblázatot (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye)
- javasolt tantárgyfelvételi rendet (mátrix) – az egyes félévekben mely kötelező tantárgyak felvételét javasoljuk

Az aktuális mintatanterveket a jobb oldali lenyíló, "Hallgatói tantervek" kiválasztó menüben célszerű leszűrni, mert az követi a szakok mintatantervét érintő változtatásokat (pl.Szenátus által elfogadott határozatok), a .pdf változat viszont csak a félév kezdetekor, a kiadás pillanatában érvényes.


Hallgatói tantervek: (Jobb oldalon)

Tantárgylista (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyak listáját mutatja meg, a tantárgyak alapadataival (tantárgy kódja, neve, óraszáma, beszámolási formája, kreditpontja, előtanulmányi követelménye).
Az oldal naprakészen tartalmazza továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus) is, melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Személyes paraméterek:
- beiratkozás ideje (féléve),
- a szak nyelve,
- a szak neve,
- a szakirány neve
ha még nem választott szakirányt, akkor ezt a feltételt nem kell kitölteni,
ha a szak, és nem a szakirány tantervi tábláját szeretné megnézni, akkor sem kell kitölteni ezt a feltételt,
- tanterv neve – a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Mintatanterv menüponton belül a „…” (kék) gombra kattintva feljövő mintatanterv(ek) neve.


Tantárgyak javasolt felvételi rendje (mátrix) – (rádió gomb):
A felület a hallgató személyes paramétereinek beállítása után az adott mintatantervhez tartozó tantárgyfelvételt kívánja segíteni. Ez egy interaktív táblázat, mely beépített számítási és kijelzési funkciókkal rendelkezik.

Használata megmutatja:
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével a félévenkénti, illetve az összesen teljesített kreditpontszámot,
• a már teljesített tantárgyak bejelölésével, hogy mely tantárgyak felvétele lehetséges a továbbiakban,
• az adott tantárgy felvételéhez szükséges előtanulmányi követelményeket,
• a mintatantervben szereplő egyes tantárgycsoportokból összesen teljesítendő kreditpontszámot/tantárgy darabszámot, illetve - a teljesített tantárgyak bejelölésével – azt, hogy a választható csoportból teljesített tantárgyak kreditpontja/darabszáma elegendő-e az adott csoport teljesítéséhez.
Az oldal megmutatja továbbá az adott mintatantervet érintő határozatokat (Szenátus), melyek a szak mintatantervének változtatását eredményezték.

Hallgatói tantervek

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system


 

Oktatásszervezés Eseménynaptára