Szociálpedagógia szak

Az alapképzési szak megnevezése:
szociálpedagógia (Social Pedagogy) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: szociálpedagógus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue

Képzési terület: társadalomtudomány
Képzési ág: szociális
Képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kreditpont
A tantervi struktúra megfelel a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetéséről rendelkező 381/2004. (XII. 28.) sz. Kormányrendeletnek.
Tartalmazza a szociális képzési ághoz tartozó, alapszakon tanulók közös- de a szociálpedagógia alapszak szempontjából fontos-, általános ismeretköröket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat (30 kredit), és tartalmazza a szociálpedagógus oklevelet szerzők speciális szakmai kompetenciáit adó ismeretköröket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat. (180 kredit)

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíteni, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái (30 kredit)

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

A szociálpedagógus- közös kompetenciákra épülő- kompetenciái (180 kredit)

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek:
- az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén;
- a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésre;
- a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére;
- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére;
- a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére.
Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak:
- a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési- oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére;
- a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő- pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére;
- a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegen nyelvtudással; a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át – 6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

A tudás ellenőrzési, értékelési rendszere
A tudás ellenőrzési, értékelési rendszere a tantervben előírt- részben egymásra épülő, részben egymástól független- vizsgák letételéből, gyakorlati órák teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.
A szociálpedagógia problématerületeihez kapcsolódó témában készített szakdolgozat 10 kredit értékű, beleértve a kötelezően biztosított egyéni konzultáció idejét is. A témaválasztás időpontja a 3. félév. A témabejelentő lap leadásának határideje november 30. A szakdolgozat megfelelő színvonalú elkészítésével a jelölt bizonyítja, hogy képes a megszerzett ismereteire és gyakorlati tapasztalataira építve a szociálpedagógiai tevékenységhez kapcsolódó témában vizsgálatokat és elemzéseket végezni, a vizsgálatok eredményeit összegezni, ily módon is igazolja, hogy tanulmányai során elsajátította az adatgyűjtés, az elemzés, és az információk feldolgozásának alapvető jártasságait. A szakdolgozatot opponens szakember értékeli.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az előírt tanulmányi kötelezettségek, gyakorlatok teljesítése: legalább 210 kredit,
- az abszolutórium megszerzése,
- a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása.
A szóbeli záróvizsga részei:
- a szakdolgozat ismertetése és védése,
- komplex szóbeli vizsga.
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat (maga a szakdolgozat és védésének érdemjegye) és a komplex vizsga érdemjegyeinek átlagértéke.
Az oklevél minősítésének összetevői a záróvizsga átlaga és a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag.

Nyelvi követelmény
Az oklevél kibocsátás feltétele: egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00
Nyári záróvizsga időszak vége a jogász szakon 2018. június 15. 00:00 - 01:00
57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00