Növényorvosi MSc

1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles növényorvos
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: S cin Plant Protection

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14–18 kredit,
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 36–44 kredit,
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 22 kredit,
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit,
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit,
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– növénytani, kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, agro-zoológiai, növénykórtani, herbológiai és növénytermesztési ismeretek,
– a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
– növényvédelmi géptani, ökonómiai ismeretek,
– műszaki, technológiai ismeretek,
– növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,
– szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– növényi kártevők, illetve kórokozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére, kivitelezésére, vezetésére,
– az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak ellátására,
– üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására,
– járványok és gradációk előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére,
– növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére,
– zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására,
– környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására,
– új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére,
– a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására,
– ökológiai védekezésre,
– integrált növényvédelem megvalósítására,
– az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok meg-valósítására,
– környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.
 A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– probléma felismerő és megoldó képesség, kreativitás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi előírások betartása,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök: 14–18 kredit,
– természettudományos alapismeretek: kémiai, molekuláris biológiai és biokémiai, környezetvédelmi és toxikológiai, ökológiai ismeretek,
– közgazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: gazdálkodási és kereskedelmi, vidékfejlesztési és vállalkozási menedzsment ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (36–44 kredit):
– természettudományi és műszaki ismeretek: növénykórtani, növényvédelmi entomológiai, herbológia és gyomszabályozás, alkalmazott növénybiotechnológiai és rezisztenciabiológiai, szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek, műszaki, informatikai ismeretek,
– növényvédelemtani ismeretek: diagnosztikai, növényvédelmi előrejelzés, járványtan, integrált (ökológiai, biológiai) növényvédelmi, erdészeti növényvédelmi, növényvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (22–34 kredit):
növénykórtani ismeretek, növényvédelmi állattani, herbológiai, üzemi növényvédelem, interdiszciplináris modul,
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Mikulásnap 2017. december 12.
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (4. előadás) 2017. december 14. 16:00 - 18:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2017. december 23. - 2018. január 1.