Műszaki menedszer MSc szak

Képzési cél: 

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik magas szintű természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási - és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. Ezen készségeik révén képesek komplex műszaki, gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására is.

végzettségi szint:

- mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

szakképzettség:

- okleveles műszaki menedzser (MSc in Engineering Management)

Képzési idő:

- 4 félév

A végzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

- 120 kredit

Képzés tartalma, egyes részterületek aránya:

- Gazdasági és humán ismeretek 17%
- Természettudományi alapismeretek  18%
- Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20%
- Differenciált szakmai ismeretek  45%
- ebből: diplomamunka 25%

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő menedzsment feladat megoldása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával a rendelkezésre álló idő alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a szakmai gyakorlat tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:

- a diplomamunka megvédése,
- szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből,
amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény: az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli  záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Oklevél megszerzésének feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

2017. február 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55