Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak

Az alapképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations and Social Insurance Administration)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–  Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
–   Szakképzettség: munkaügyi és társadalombiztosítási szakember
–  A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Employment Relations and Social Insurance Expert
– Választható specializációk: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations, Social Insurance Administration)

Képzési terület: jogi
Képzési ág:
munkajogi
A képzési idő félévekben:
6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
– A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit
– A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit
– A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
– A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
– A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan munkaügyi kapcsolatokkal és társadalombiztosítással összefüggő feladatokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy munkaügyi kapcsolatok alakításában és társadalombiztosítási ügyek intézésében közreműködjenek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a munkaügyi kapcsolatok specializáción végzett munkaügyi és társadalombiztosítási szakember képes:
–   Kollektív tárgyalás folyamatának előkészítésére, tervezésére;
–   Szakértői, tanácsadói közreműködésre a kollektív szerződés megkötésében;
– Munkaügyi konfliktusok és viták felismerésére, vitarendezési eszközök és eljárások kiválasztására és alkalmazására;
–   Az érdekegyeztetés folyamatának, intézményeinek megismerésére;

Alkalmas:
– A vállalatok, költségvetési intézmények szintjén érdekegyeztetési fórumok kialakítására, eljárási szabályainak kidolgozására;
–  A munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezésére;
–  Az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységének trvezésére,  végrehajtására;
– Munkavédelem, munkaerőpiaci politikák, foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjének meghatározására és azok betartásának ellenőrzésére.

Az alapfokozat birtokában a társadalombiztosítási igazgatási specializáción végzett munkaügyi és társadalombiztosítási szakember képes:
– Társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szociális ellátások megállapítására és folyósítására;
–  Egészségügyi szolgáltatóknál működtetési és finanszírozási feladatok ellátására;
–  Informatikai rendszerek felhasználására;

Alkalmas:
– A központi és helyi társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél, valamint magánbiztosítóknál igazgatási feladatok ellátására;
– Költségvetési szervek, magánbiztosítási pénztárak, gazdálkodási-pénzügyi feladatainak elvégzésére;
–  A társadalombiztosítási és magánbiztosítási rendszer ellenőrzésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
–   Alapozó ismeret: 25–50 kredit
– Társadalomtudományi alapismeretek (politikai intézmények működése, politológia, szociológia, társadalomtörténet); jogtudományi alapismeretek (általános jogi ismeretek, alkotmánytan, polgári jogi és társasági jogi ismeretek); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (munkaügyi kapcsolatok, vezetési és szervezési ismeretek, informatika, számítástechnika, statisztika, demográfia, szociálpolitika, általános és szakmai lélektan);
–   szakmai törzsanyag: 70–110 kredit
– Igazgatástörténeti modul (munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete, szociális jog kialakulása és alapjai); általános igazgatási modul (közigazgatási alapismeretek, közigazgatási és munkaügyi igazgatási eljárási ismeretek, az EU alapintézményei és jogrendszere); szakigazgatási modul (munkaügyi, egészségügyi és szociális szakigazgatás, foglalkoztatáspolitika); pénzügyi-közgazdasági modul (közgazdaságtan, pénzügyi és adójogi ismeretek, számvitel, vállalat-gazdaságtan, költségvetési gazdálkodás); közszolgálati és munkajogi modul;
– differenciált szakmai ismeretek: 27–40 kredit
– munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási specializációkhoz tartozó speciális ismeretkörök.

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 4 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből (amely az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv) államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Győr, 2017. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55