Ápolás és betegellátás BSc szak

A képzés célja:

Ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusába belépve a mesterképzésben (MSc) való részvételre.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ápolás és betegellátás

Szakirányok megnevezése: ápoló, szülésznő

A képzési idő:
- félévek száma: 8 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 240
Az összes (kontakt és gyakorlati) óraszám: nappali tagozaton: 3600 óra, levelező tagozaton: 994 óra
A kontaktórák száma nappali tagozaton: 1920 óra (+ a kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma), levelező tagozaton: 525 óra (+ a kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak kontaktóráinak száma)
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: a képzési idő 65 %-át teszi ki, részben szemináriumi, részben külső intézményekben végzett területi gyakorlat formájában.

A képzés moduláris felosztásának összesítő táblázatai (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Modul Óraszám
nappali
képzés
Óraszám
levelező
képzés
Kredit érték Kredit %
Alapozó ismeretek 450 90 30 15
Szakmai törzsanyag 84 186 56 28
Differenciált szakmai anyag 1665 537 111 57
Összesítés 2955 813 197 100


Elméleti és gyakorlatai képzés aránya (nappali és levelező, kötelező tantárgyak)

Moduláris beosztás Elmélet Gyakorlat Összkredit
Kredit % Kredit %
Alapozó ismeretek 10 34 20 66 30
Szakmai törzsanyag 29 52 27 48 56
Differenciált szakmai anyag 30 27 81 73 111
Összesítés 69 35 128 65 197


A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak arányai (nappali és levelező)

Tárgyak típusa Összes
felajánlott
kredit
Felajánlott/
összes
megszerezhető
kredit (%)
Adott
típusból
választandó
kredit
Adott
típusból
választható
kredit
aránya (%)
Kötelező 197 100% 197 82,1%
Kötelezően
választható
49 158% 31 13%
Szabadon
választható
~ 24 ~ 200% 12 5%
Összesen kb.270 ~ 120 % 240 100%


A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:
A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése (240 kredit, amelyben a szakdolgozat 20 kredit értékű) Szakdolgozat elkészítése, benyújtása.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Általános szociális munkás, Szociális munka valamint Ápolás és betegellátás szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy  lovári vagy orosz nyelv.

A záróvizsga tárgya:
ápolás és betegellátási alapismeretek.
Ápolói és szülésznői szakismeretek ( a választott szakiránynak megfelelően.)

A záróvizsga részei: gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga.

Győr, 2076. szeptember 1.

Gyorshírek

Pénzügyi tranzakciók intézése a Neptunban a nyári időszakban

 

Ügyfélfogadás változása, TO (Központi Tanulmányi Osztály)

A Tanulmányi Osztályon kezdődő felújítási munkálatok a BEIRATKOZÁS korábban meghirdetett időpontjait és menetét nem befolyásolják.

A Központi Tanulmányi Osztályt (Győr, Egyetem tér 1.) érintő felújítási munkálatok ideje alatt, augusztus 24-30. között az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! A telefonos ügyintézés is szünetel!
A változás nem érinti a kihelyezett tanulmányi osztályokon történő fogadási rendet. Így a szünetelés nem érinti az AK, a DFK nappali, az ESK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Rekreáció szakokat, valamint a MÉK és MUK karok hallgatóit.

Figyelem! Azon hallgatóknak, akiknek képzési szerződést, nyilatkozatot kell aláírniuk a Központi Tanulmányi Osztályon, számukra az aláírás határideje a határozatban található 2017.09.02 helyett 2017.09.06-ra módosul.

Köszöntjük a felvételi eljárás során a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatókat!

A 2017. évi általános felvételi eljárás eredményei és a beiratkozással kapcsolatos további információk előreláthatóan 2017. július 31-től, a golya@sze.hu e-mail címről várhatóak.

Az Egyetem NEPTUN tanulmányi rendszerébe megtörtént a felvettek adatainak konvertálása. A használathoz szükséges NEPTUN kódot a felvételi eljárás során megadott e-mail címre elküldjük. A NEPTUN hallgatói webes bejelentkezés linkjének elérése: neptun.sze.hu oldalról történik a 'NEPTUN belépés' box 'Neptun - hallgatói web bejelentkezés' nyomógombbal.

További információk a beiratkozáshoz, belépéshez, félévkezdéshez a felveteli.sze.hu oldalon a ’Gólyáknak’ menüpont alatt érhetőek el.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55