Villamosmérnöki BSc szak nappali

Képzési cél:
A szakterület és a gazdaság igényeinek megfelelően olyan szakemberek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően a villamosmérnöki alapdiploma birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatok oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (szakirányban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel, és képessé válnak a mesterszintű villamosmérnök képzésben való részvételre.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
Az oklevélben megnevezett szakképzettség: villamosmérnök
A képzés idő: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont      

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 18 8,6
Szakmai kötelező tananyag 74 35,2
Differenciált szakmai ismeretek 63 30,0
Szakdolgozat 15 7,2
Összesen 210 100


Specializációk:
- Automatizálási,
- Infokommunikáció

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
Tárgyanként a tantervben megadott számonkérési ellenőrzés. A tantárgyfelelős minden félév első két hetének végéig köteles közölni az ezen túli speciális követelményeket.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő villamosmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a villamosmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a tantervben előírt összetételű tárgyakból legalább 210 kreditpont megszerzése,
- a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése,
- a bíráló által elfogadott szakdolgozat,
- a testnevelési követelmények teljesítése.

Az oklevél kiadásának a feltétele:

A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vagy írásbeli vizsga a tantervben előírt tantárgycsoportokból.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00