Villamosmérnök MSc 2017

Képzési cél: A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a villamosmérnöki szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, informatikai és gazdasági-humán valamint villamosmérnöki szakmai ismereteik birtokában alkalmasak az elektronika, a távközlés és az automatizálás területén fejlesztésre, tervezésre, és a gyártás illetve üzemeltetés magas színvonalon történő ellátására. A képzés felkészít vezetői feladatok ellátására, a villamosmérnöki tudományok témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Villamosmérnök, MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

- Automatizálási rendszerek szakirány esetén:

Képzési terület

kp

%

Természettudományos alapismeretek

28

23,3

Gazdasági és humán alapismeretek

12

10

Szakmai kötelező törzsanyag

23

19,2

Differenciált szakmai ismeretek

57

47,5

Összes kredit:

120

100

 

- Infokommunikáció szakirány esetén:

Képzési terület

kp

%

Természettudományos alapismeretek

22

18,3

Gazdasági és humán alapismeretek

12

10

Szakmai kötelező törzsanyag

31

25,8

Differenciált szakmai ismeretek

55

45,8

Összes kredit:

120

100

A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kp  25 %

A választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya: 15 kp  12.5 %

Szakirányok:
- Automatizálási rendszerek,
- Infokommunikáció,

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő villamosmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkájával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a villamosmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
A jelölt bemutatja és megvédi a diplomamunkáját, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága, készsége és az ismeretek alkalmazásának képessége a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:
A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt diplomamunkáját teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00