Villamosmérnök BSc 2017

Képzési cél:
A szakterület és a gazdaság igényeinek megfelelően olyan szakemberek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően a villamosmérnöki alapdiploma birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatok oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (szakirányban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel, és képessé válnak a mesterszintű villamosmérnök képzésben való részvételre.

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: villamosmérnök

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Electrical Engineer

Képzési terület: műszaki

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 523

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kp

%

Természettudományos alapismeretek

44

20,9

Gazdasági és humán alapismeretek

17

8,1

Szakmai kötelező törzsanyag

72

34,3

Differenciált szakmai ismeretek

77

36,7

Összes kredit:

210

100

 A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kp

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya: 10 kp  4,8 %

Szakirányok

  • Automatizálás szakirány,
  • Infokommunikáció szakirány,

Duális képzési forma esetén

  • a tárgyak listája megegyezik a normál képzéssel,
  • minden félévben teljesíteni kell egy Duális gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,
  • minden tavaszi félévben teljesíteni kell egy Duális nyári gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,
  • a képzés során a normál képzés tárgyain túl a következő tárgyak teljesítendők:

félév

tárgy neve

krp

1

Duális gyakorlat I.

0

2

Duális gyakorlat II.

0

2

Duális nyári gyakorlat I.

0

3

Duális gyakorlat III.

0

4

Duális gyakorlat IV.

0

4

Duális nyári gyakorlat II.

0

5

Duális gyakorlat V.

0

6

Duális gyakorlat VI.

0

6

Duális nyári gyakorlat III.

0

7

Duális gyakorlat VII.

0

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő villamosmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a villamosmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételeA tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:
A jelölt bemutatja és megvédi a szakdolgozatát, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága, készsége és az ismeretek alkalmazásának képessége a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:
A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a szakdolgozat védésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt szakdolgozatát teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a szakdolgozat védésére és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00