Vezetés és szervezés MSc szak

Képzési cél:
A szak képzési szerkezete, a megszerzett ismeretek, képességek és készségek alapján a végzett közgazdászok képesek lehetnek betölteni a vezetői utánpótlás iránt jelentkező igényt, alkalmasak a problémamegoldó, rendszerszemléletű gondolkodásra, értik és érzik az emberi erőforrás jelentőségét, az élethosszig tartó tanulás, a változási kényszer jelentőségét, jól felkészültek módszertani alkalmazások területén, mely a szervezési feladatokban épp úgy, mint a vezetési problémák megoldásában nagy segítséget jelent. Képesek a gazdálkodó szervezetek szervezési – vezetési feladatai, a humán erőforrás gazdálkodás, a szervezeti átalakítások alkalmával jelentkező tevékenységek önálló menedzseri szemléletű gazdasági elemzésére, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes funkcionális területek munkájának irányítására, szervezésére.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 24 20
Szakmai törzstárgyak 36 30
Differenciált szakmai ismeretek 60 50
Specializáción választható 50 42
Diplomamunkához rendelt 10 8

Specializáció:
- Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés

Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A számonkérésre három alapformát tervezünk:
- Azon tantárgyak esetében, amelyek kizárólag előadás formájában kerülnek oktatásra, 5 fokozatú minősítést alkalmazunk, amelyben 20% mértékben az oktató kérhet otthon elkészített feladatot. A minősítés 80%-a a vizsgán nyújtott teljesítményből adódik.
- Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 20%-a félévközi egyéni házi dolgozat, 60%-a vizsga alapján alakul ki.
- Ahol csak gyakorlat van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 80%-a a félévközi egyéni házi dolgozat alapján alakul ki. A szakszeminárium I-II esetében háromfokozatú értékelést alkalmazunk (megfelelt, nem felelt meg, kiválóan megfelelt). A tantárgyi listán ezt b betűvel jelöltük.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az abszolutórium megszerzése
- a szakdolgozat benyújtása
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása

A záróvizsga részei:
- A diplomadolgozat megvédése;
- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét marketingprobléma megoldására alkalmazni.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat
- a védés
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél minősítése:
A teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagnak, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00