Turizmus-vendéglátás

Az alapképzési szak megnevezése: turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA), - szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering
- választható specializációk: idegenforgalom és szálloda specializáció, vendéglátás és szálloda specializáció, lovasturizmus specializáció, vallási turizmus specializáció
A képzési idő; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma:
6 + 1 félév gyakorlat 180 + 30 kredit
összóraszám: 2300 óra
A képzés célja: olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően.
Ismerik:
- a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit,
- a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit,
- a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét,
- a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, utazási irodák, szabadidős- és lovaslétesítmények, vallási központok) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket,
- a turisztikai szolgáltatások technológiai folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és előírásait,
- a turizmussal kapcsolatos közösségi és non-profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásokat, a turizmus intézményrendszerét,
- a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak (marketing, pénzügy, emberi erőforrás menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.
Alkalmasak:
- az egyes turisztikai szakterületeken (szállásadás, vendéglátás, rendezvényszervezés, lovasturizmus, vallási turizmus stb.) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására,
- szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolatokkal összefüggő problémák hatékony kezelésére, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségére,
- a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére,
- a nemzetközi turizmussal kapcsolatos kommunikációs feladatok színvonalas megoldására, ami feltételezi legalább egy idegen nyelv magas szintű ismeretét,
- az informatikai ismeretek hatékony általános és szakma-specifikus alkalmazására,
- a turizmusban különösen fontos és specifikus tárgyalási, prezentációs, információszerzési és meggyőzési technikák alkalmazására,
- a folyamatosan megújuló külső/belső üzleti környezethez való dinamikus alkalmazkodásra,
- a turizmusról az alapképzésben szerzett ismeretek gyakorlati úton való kiszélesítésére, elmélyítésére, a különböző turisztikai szakmák követelményeihez való személyes adaptációra,
- önálló karrierépítésre, vezetői munkakör betöltésére a turisztikai vállalkozásoknál,
- a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl a választott specializációnak megfelelő tevékenység működésének, folyamatainak, értékelési és döntési kritériumainak, szakmai részterületeinek, ágazati kapcsolódási pontjainak átlátására.

A képzés főbb tanulmányi területei:
Általános alapozó ismeretek
Gazdaságtani, módszertani alapozás: gazdasági matematika és operációkutatás, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, pénzügyi ismeretek stb.
Üzleti alapozó ismeretek
A képzéshez kapcsolódó üzleti ismereteket megalapozó ismeretek: gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció stb.
Alapszak közös tantárgyai
A turizmus alapképzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyak: idegenforgalmi ismeretek, idegenforgalmi földrajz, művelődéstörténet, szállodai- gasztronómiai alapismeretek stb.
Specializációhoz kapcsolódó szakmai tantárgyak
A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyítése és koncentrálása céljából specializációk választhatók, amelyek tanüzemi gyakorlattal is kiegészülnek:
- Idegenforgalom és szálloda specializáció: utazás- és rendezvényszervezés, idegenvezetés, utazási irodai gazdálkodás és vezetés, idegenforgalmi területfejlesztés, turizmus marketing stb.
- Vendéglátás és szálloda specializáció: táplálkozástan, italismeret, élelmianyag-ismeret, ételkészítési- és értékesítési ismeretek, vendéglátás marketing stb.
- Lovasturizmus specializáció: lovaglási stílusok, lovasversenyek és lovasrendezvények, lovasgazdálkodási és szervezési ismeretek lovas és falusi turizmus marketingje stb.
- Vallási turizmus specializáció: vallási turizmus kultúrtörténete, vallási turizmus szervezésének módszertana, rendezvényszervezés, marketing a vallási turizmusban stb.

A Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók az 5. illetve 6. szemeszter szorgalmi időszaka alatt szakmai gyakorlaton vesznek részt.
Gyakorlati helyszínek:
- idegenforgalmi és szálloda specializáció: Hotel Famulus business és konferenciaszálloda, idegenforgalmi létesítmények
- vendéglátás és szálloda specializáció: Hotel Famulus business és konferenciaszálloda
- lovasturizmus specializáció: Hotel Famulus business és konferenciaszálloda, lovasturisztikai központok
- vallási turizmus specializáció: Hotel Famulus business és konferenciaszálloda, vallási turizmussal foglalkozó intézmények
A 6/7. szemeszter csak a gyakorlat teljesítése után kezdhető el.
Az aktív gyakorlatot végző hallgatók a szemeszter alatt csak CV (csak vizsgás) kurzusokat vehetnek fel. A vizsgák letétele nem hátráltathatja a szakmai gyakorlat alatt végzendő tevékenységet.
A szakmai gyakorlat költségtérítés csökkentése csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik aktív szakmai gyakorlaton vesznek részt.
A 6/7. szemeszterben az ösztöndíj kiszámításának alapja a 4/5. félév átlaga.
A Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók számára a szorgalmi időszak alatt a következő gyakorlatok kötelezőek:
- felszolgálási tanüzemi gyakorlat
- a vendéglátás és szálloda specializációs hallgatók számára egyhetes déli felszolgálási gyakorlat az oktatószálloda és a Kar éttermében
- csoportos projektekben (szakest) való részvétel – évente 1 alkalommal
- négy alkalommal hostess gyakorlat teljesítése.
Nyelvismereti követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A Turizmus-vendéglátás szak lezárása:
1. Abszolutórium (végbizonyítvány)
Az abszolutórium azt tanúsítja, hogy a hallgató a szakon a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek – a diplomamunka és a záróvizsga kivételével – maradéktalanul eleget tett, vagyis a szakot abszolválta.
2. Szakdolgozat
A hallgatónak tanulmányai befejezéseként a képzés irányához kapcsolódó szakdolgozatot kell készítenie. A hallgató az illetékes tanszék által ajánlott vagy a saját maga által választott – a tanszék által jóváhagyott – témát dolgozhatja fel. A szakdolgozati konzulens és téma választása az 5. szemeszterben történik.
3. Záróvizsga
A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- az abszolutórium megszerzése
- az előírt szakmai gyakorlat teljesítése
- a szakdolgozat elfogadása.
A záróvizsga részei:
- szakmai tárgyakat átfogó (komplex) szóbeli vizsga
- szakdolgozat védése.
Az oklevél minősítését a záróvizsga átlaga, valamint a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag adja.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00