Településmérnök MSc szak

Képzési cél:
Olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a tele-pülés környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező tele-püléstervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevé-kenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenn-tartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Ma-gas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozá-sára, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejleszté-sének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles településmérnök

A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület
kredit arány (%)
Természettudományos alapismeretek 20 17
Gazdasági és humán ismeretek 14 12
Szakmai törzsanyag 25 21
Differenciált szakmai ismeretek 33 28
Fakultatív szakmai ismeretek 8 7
Diplomatervezés 20 1


Szakirányok nincsenek.


Szakmai gyakorlat: 4 hét tervező irodai gyakorlat, amelyet a hallgató szervez meg és az iroda hivatalos nyilatkozatával igazol.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírtak szerint az egyes elméleti és gyakorlati tárgyakból az órákat látogatni kell, az ismeretek megszerzésében történt előrehaladás bemutatására évközi beszámolókon, zárthelyiken kell eredményesen részt venni, majd vizsgát tenni, illetve a gyakorlati feladato-kat konzultációs segítséggel folyamatosan kell készíteni, az előrehaladást félévközi bemuta-tásokon bizonyítani, és a kész tervfeladatot a félév végére elkészíteni és megvédeni.
A tanulmányok befejezésekor a megszerzett kompetenciákat záróvizsga letételével és dip-lomaterv készítésével kell bizonyítani. A diplomatervben egy konkrét települési probléma megoldására kell tervet készíteni. A tervkészítés során be kell mutatni és elemezni kell a problémát a települések komplexitásának megfelelően, majd környezetalakítási javaslatot kell készíteni és meg kell határozni a javasolt környezetalakításnak megfelelő szabályozást. (A környezetalakítási javaslat a tervezett létesítmények kialakítására és a tervezési területen való elrendezésére készített terv.)
A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése; legalább 120 kredit megszerzése, közte a kötelezően előírt tárgyak kredit értékei és a diplomamunka kredit értéke, illetve az elkészült diplomamunka elfogadása a belső konzulens által és egy opponensi bírálat és a tervezési gyakorlat teljesítése.

A záróvizsga részei:
- szóbeli vizsga a kijelölt – legalább 20 kredit értékű – szaktárgyakból,
- a diplomaterv megvédése.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű szám-tani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2012. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00