Településmérnök MSc szak

Képzési cél:
Olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a tele-pülés környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező tele-püléstervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevé-kenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenn-tartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Ma-gas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozá-sára, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejleszté-sének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles településmérnök

A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület
kredit arány (%)
Természettudományos alapismeretek 20 17
Gazdasági és humán ismeretek 14 12
Szakmai törzsanyag 25 21
Differenciált szakmai ismeretek 33 28
Fakultatív szakmai ismeretek 8 7
Diplomatervezés 20 1


Szakirányok nincsenek.


Szakmai gyakorlat: 4 hét tervező irodai gyakorlat, amelyet a hallgató szervez meg és az iroda hivatalos nyilatkozatával igazol.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírtak szerint az egyes elméleti és gyakorlati tárgyakból az órákat látogatni kell, az ismeretek megszerzésében történt előrehaladás bemutatására évközi beszámolókon, zárthelyiken kell eredményesen részt venni, majd vizsgát tenni, illetve a gyakorlati feladato-kat konzultációs segítséggel folyamatosan kell készíteni, az előrehaladást félévközi bemuta-tásokon bizonyítani, és a kész tervfeladatot a félév végére elkészíteni és megvédeni.
A tanulmányok befejezésekor a megszerzett kompetenciákat záróvizsga letételével és dip-lomaterv készítésével kell bizonyítani. A diplomatervben egy konkrét települési probléma megoldására kell tervet készíteni. A tervkészítés során be kell mutatni és elemezni kell a problémát a települések komplexitásának megfelelően, majd környezetalakítási javaslatot kell készíteni és meg kell határozni a javasolt környezetalakításnak megfelelő szabályozást. (A környezetalakítási javaslat a tervezett létesítmények kialakítására és a tervezési területen való elrendezésére készített terv.)
A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt követelmények teljesítése; legalább 120 kredit megszerzése, közte a kötelezően előírt tárgyak kredit értékei és a diplomamunka kredit értéke, illetve az elkészült diplomamunka elfogadása a belső konzulens által és egy opponensi bírálat és a tervezési gyakorlat teljesítése.

A záróvizsga részei:
- szóbeli vizsga a kijelölt – legalább 20 kredit értékű – szaktárgyakból,
- a diplomaterv megvédése.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű szám-tani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00