Tanító szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: tanító
A képzési idő: 8 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 240 kredit
Összóraszám: 3000 kontaktóra
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: összefüggő szakmai gyakorlat 8 hét
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
– szakképzettség: tanító
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Primary School Teacher
Képzési terület: pedagógusképzés,
Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
- az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;
- a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;
- Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.
Az alapfokozat birtokában a tanítóknak
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyítaniuk kell, hogy
- ismerik a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüggéseit;
- ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferenciáit, a közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait;
- ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát;
- ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezőit, a 6-12 éves gyermekek sajátosságait;
- elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek az olvasás, írás alapkészségeinek a kialakításához szükségesek;
- rendelkeznek a matematika, a természettudományok alapoktatásához szükséges korszerű ismeretrendszerekkel, összefüggésekkel, tantárgypedagógiai eljárásokkal;
- elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene, vizuális nevelés) szükséges szakismereteket, a 6-10 éves gyermekek auditív és vizuális megismerő, kifejező és alkotó képességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikai eljárásokat;
- ismerik a technika-életvitel-háztartástan oktatásához szükséges ismereteket, metodikai tudnivalókat;
- rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához szükséges tudással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;
- ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó követelményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasnak kell lenni
- az iskolai oktatás 1-4. osztályában – az idegen nyelv kivételével - valamennyi műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint az 1-6. osztályban legalább egy kötelezően választott műveltségi területen az oktató-nevelő munkára;
- az ismeretek önálló kritikus feldolgozására;
- a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok megértésére és értelmezésére;
- idegen nyelven alapszintű kommunikációra;
- nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
- a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére;
- a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az alapkészségek és képességek kialakítására;
- előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre;
- a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására;
- a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre;
- önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhatnak az iskolán belül felelősségteljes munkakör vállalására;
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezniük kell
- önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel;
-  társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással;
-  a permanens művelődés igényével és képességével;
– az egyetemes emberi és nemzeti értékekkel, az erkölcsi normák
– tiszteletével, az esztétikai értékek iránti fogékonysággal, környezettudatos magatartással;
– a fenntartható fejlődés igényelte felelősségérzettel;
– egészséges életvitellel;
– sikerorientáltsággal, ugyanakkor saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével;
– a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés készségével;
– a másság elfogadásával, toleranciaképességgel.
Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságokat biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A 8. szemeszterben a hallgatók intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek időkerete nappali tagozaton 8-10 hét, levelező tagozaton 60 óra; az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke nappali tagozaton 16 kredit, levelező tagozaton 24 kredit.
Nyelvi követelmények:
Az oklevél kibocsátás feltétele: egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges. Az idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.
Szakdolgozati téma és konzulens választása: a 4. szemeszterben. A szakdolgozatot a konzulens bírálja.
Műveltségi terület választása: Az 1. szemeszterben, október 20-ig (kivéve az idegennyelvi műveltségi területeket). Műveltségterület módosítására egyszer van lehetőség, a műveltségterületi képzés megkezdésétől számított 2. szemeszter végéig.
A záróvizsga részei: Szakdolgozat + védés, szóbeli tétel: általános tanítói szak, illetve műveltségterületi tétel, valamint zárótanítás. Az oklevél átlagát és minősítését a záróvizsga átlaga, valamint a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag adja.
Pedagógiai portfólió: Tanító szakon a fejlesztő értékelés és a reflektív pedagógiai szemlélet kultúrájának kialakítása céljából a 2014/2015. tanévben bevezetésre kerül a tanító szakos hallgatók pedagógiai portfóliójának elkészítése. A portfólió: „A tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit, egy vagy több területen. A tanulónak részt kell vennie a tartalom összeállításában, a gyűjteménynek tartalmaznia kell a dokumentumok kiválogatására szolgáló szempontrendszert és a tanuló önreflexióit.”(Northwest EvaluationAssociation, 1990.)
A portfólió értelmezése, tartalma a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály alapján 8. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján.
A tanító szakos hallgatók az I. félévtől kezdődően a moodle rendszeren keresztül a megadott irányelvek alapján készítik el önállóan szakmai portfóliójukat a képzés időtartama alatt. A hallgatók kötelesek a moodle rendszerbe feltölteni a megadott kötelező és szabadon választható dokumentumokat, melyek a pedagógiai kompetenciáik egy-egy területét, azok fejlődését kívánja bemutatni. A portfólió elkészítése, szóbeli bemutatása, elektronikus (CD) formájában történő leadása feltétele a Pedagógiai Portfólió II. tantárgy aláírásának, illetve a záróvizsgán való részvételnek. A portfólió értékelése %-os formában történik, az előre kidolgozott értékelő szempontrendszer alapján.
A tanító szakos hallgatók számára a szabadon választható tárgyak között a sakk is szerepel.
A tanító szakon tanúsítvány szerezhető a sakkpedagógia témakörben, amennyiben a sakkpedagógus modul tematikájában kiírt követelményeket teljesítette a B-s és C-s tárgyak egymásra épülő felvételével.
A sakkpedagógus témakör tantárgyai önállóan is felvehetők érdeklődő hallgatóknak.
Szintén a választható (B-s) tárgyak között szerepel a Fenntarthatóság-pedagógiai tanulmányok I-II-III, melyek elvégzéséről a hallgató igazolást kap.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00