Tanár-zenetanár (zongoratanár), 2 féléves zenetanári végzettségre építve

Képzési cél:
A zeneművészeti ágban, alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű, egyéni és csoportos formában megvalósuló zeneművészeti oktatásban, továbbá a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi területén és a nem iskolarendszerű oktatásban képesek tanári munkakör ellátására:
–    hangszeres zenetanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint kamarazene;
–    énektanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a magánének, a kamaraének, a dalirodalom, a hangegészségtan, a beszédgyakorlat;
–    egyházzenetanár (egyházzene-kórusvezetés, egyházzene-orgona) szakképzettség esetén az egyházzenei tárgyak;
–    zeneszerzéstanár és jazz-zeneszerzés-tanár szakképzettség esetén a zeneszerzés, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció;
–    zeneismeret-tanár szakképzettség esetén a zeneelmélet, a szolfézs, a népzene, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció
oktatása tekintetében. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség:

- okleveles zongoratanár

A képzés idő: 2 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 60

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 30 50
Pedagógiai - pszichológiai ismeretek 10 16,7
Összefüggő egyéni nevelési-oktatási gyakorlat 20 33,3
Összesen 60 100


Szakmai gyakorlat:
-    1 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
-    A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltétele:
-    végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga része:
-    komplex szóbeli vizsga
-    diplomakoncert

A tanári záróvizsga eredménye:
-    a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének,
-    a diplomakoncert érdemjegyének,
-    a szakmódszertani iskolai gyakorlat érdemjegyének és
-    az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat érdemjegyének számtani átlaga.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
-    a zárószigorlat és
-    a tanári záróvizsga érdemjegyének számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Varga Tibor Zeneművészeti Intézet valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv.. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.


Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

RGDI TANÉVNYITÓ RENDEZVÉNY 2019. szeptember 27. 09:00 - 10:00
Szorgalmi időszak vége 2019. december 14.
Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Szorgalmi időszak vége 2020. május 9.