Tanár-zenetanár (vonóstanár), 4 féléves előadóművészi BA végzettségre építve

Képzési cél:
A zeneművészeti ágban, alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva olyan tanárok felkészítése, akik az iskolarendszerű, egyéni és csoportos formában megvalósuló zeneművészeti oktatásban, továbbá a Nemzeti alaptanterv művészetek műveltségi területén és a nem iskolarendszerű oktatásban képesek tanári munkakör ellátására:    
–    hangszeres zenetanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a szakképzettségnek megfelelő hangszer, valamint kamarazene;
–    énektanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a magánének, a kamaraének, a dalirodalom, a hangegészségtan, a beszédgyakorlat;
–    egyházzenetanár (egyházzene-kórusvezetés, egyházzene-orgona) szakképzettség esetén az egyházzenei tárgyak;
–    zeneszerzéstanár és jazz-zeneszerzés-tanár szakképzettség esetén a zeneszerzés, a zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció;
–    zeneismeret-tanár szakképzettség esetén a zeneelmélet, a szolfézs, a népzene, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció
oktatása tekintetében. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség:
- okleveles énektanár

A képzés idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: Kredit pont Kredit pont %
Szakterületi ismeretek 50 41,7
Pedagógiai - pszichológiai ismeretek 40 33,3
Összefüggő egyéni nevelési-oktatási gyakorlat 30 25
Összesen
120 100


Szakmai gyakorlat:
-    1 félév összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
-    A tantervben előírt követelmények teljesítéséből és a záróvizsga (tanári képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltétele:
-    végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A tanári záróvizsga része:

-    komplex szóbeli vizsga
-    szakdolgozat bemutatása és védése
-    diplomakoncert

A tanári záróvizsga eredménye:
-    a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének,
-    a szakdolgozat érdemjegyének,
-    a diplomakoncert érdemjegyének,
-    a szakmódszertani iskolai gyakorlat érdemjegyének és
-    az összefüggő nevelési-oktatási gyakorlat érdemjegyénekszámtani átlaga.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
-    a zárószigorlat és
-    a tanári záróvizsga érdemjegyének
számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Varga Tibor Zeneművészeti Intézet valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Győr, 2012. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00