Szociálpedagógia szak

Az alapképzési szak megnevezése:
szociálpedagógia (Social Pedagogy) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: szociálpedagógus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue

Képzési terület: társadalomtudomány
Képzési ág: szociális
Képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kreditpont
A tantervi struktúra megfelel a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetéséről rendelkező 381/2004. (XII. 28.) sz. Kormányrendeletnek.
Tartalmazza a szociális képzési ághoz tartozó, alapszakon tanulók közös- de a szociálpedagógia alapszak szempontjából fontos-, általános ismeretköröket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat (30 kredit), és tartalmazza a szociálpedagógus oklevelet szerzők speciális szakmai kompetenciáit adó ismeretköröket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat. (180 kredit)

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és értékeket közvetíteni, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái (30 kredit)

Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges, elsősorban társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, szociális munkára vonatkozó, másrészt pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges ismeretszerzés módjait és a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket; alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

A szociálpedagógus- közös kompetenciákra épülő- kompetenciái (180 kredit)

Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok képesek:
- az elsajátított társadalomismereti, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi ismeretek és alapelvek alkalmazására különösen a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén;
- a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére, azok rendszerszerű elemzésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények feltárására és értelmezésre;
- a szociális problémák, a kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására, elemzésére, kezelésére;
- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok, következmények és összefüggések feltárására és értelmezésére;
- a gyermekek és fiatalok szocializációja, személyiségfejlődése sajátosságainak, törvényszerűségeinek átfogó elemzésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek jog- és érdekérvényesítő képességének fejlesztésére.
Az alapfokozat birtokában a szociálpedagógusok alkalmasak:
- a gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális ellátás, a speciális szükségletű, sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat segítő szolgálatokban; a helyettes- és nevelőszülői hálózatokban, gyermekvédelmi központokban, a családsegítésben, gyermekjóléti szolgálatokban, kisebbségi intézményekben; kollégiumokban; gyermek és ifjúsági szabadidős és üdülési programokban; a fogyatékossággal élők intézményrendszerében; a nevelési- oktatási intézményekben; bűnmegelőzési és végrehajtási intézetekben szociálpedagógiai szakmai munka végzésére;
- a különböző helyzetű gyermekek, fiatalok és csoportjai, családjai, valamint pedagógusai számára szakszerű szolgáltatásnyújtásra a nevelés, oktatás, szabadidő- pedagógia, szociálpedagógia, szociális munka korszerű eszközeivel; továbbá ezeknek a folyamatoknak a tervezésére, kivitelezésére és elemzésére;
- a szociális szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós és problémakezelő módszerek, technikák hatékony alkalmazására.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; egyéni döntéshozatalra és csoportmunkára, szakmabeli, illetve szakmaközi együttműködésre való képességgel; idegen nyelvtudással; a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok. Az intenzív terepgyakorlat egy féléven át – 6. félév- végzett folyamatos gyakorlat, melyhez feldolgozó szeminárium és szupervízió tartozik. A 6. félévi gyakorlat kreditértéke 30.

A tudás ellenőrzési, értékelési rendszere
A tudás ellenőrzési, értékelési rendszere a tantervben előírt- részben egymásra épülő, részben egymástól független- vizsgák letételéből, gyakorlati órák teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.
A szociálpedagógia problématerületeihez kapcsolódó témában készített szakdolgozat 10 kredit értékű, beleértve a kötelezően biztosított egyéni konzultáció idejét is. A témaválasztás időpontja a 3. félév. A témabejelentő lap leadásának határideje november 30. A szakdolgozat megfelelő színvonalú elkészítésével a jelölt bizonyítja, hogy képes a megszerzett ismereteire és gyakorlati tapasztalataira építve a szociálpedagógiai tevékenységhez kapcsolódó témában vizsgálatokat és elemzéseket végezni, a vizsgálatok eredményeit összegezni, ily módon is igazolja, hogy tanulmányai során elsajátította az adatgyűjtés, az elemzés, és az információk feldolgozásának alapvető jártasságait. A szakdolgozatot opponens szakember értékeli.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az előírt tanulmányi kötelezettségek, gyakorlatok teljesítése: legalább 210 kredit,
- az abszolutórium megszerzése,
- a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása.
A szóbeli záróvizsga részei:
- a szakdolgozat ismertetése és védése,
- komplex szóbeli vizsga.
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat (maga a szakdolgozat és védésének érdemjegye) és a komplex vizsga érdemjegyeinek átlagértéke.
Az oklevél minősítésének összetevői a záróvizsga átlaga és a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag.

Nyelvi követelmény
Az oklevél kibocsátás feltétele: egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00