Szociális munka BSc szak

Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: szociális munkás
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

Képzési terület: társadalomtudományi

Képzési ág: szociális

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
- A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
- A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
- A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
- A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az
összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák
megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;
alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok
környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- az informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
- a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;
- a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
- az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
- az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
- a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
- a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
- az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
- a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:

A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A szociális munkás végzős jelölt a szakdolgozattal demonstrálja, hogy képes elméleti tudását és a szolgáltatásokat felhasználók, csoportjaik és a közösségek érdekében végzett szakmai tevékenységet integrálni. Bizonyítja, hogy képes a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, kutatások folytatására, az információs technológia használatára, a szakmai gyakorlat tényeinek, folyamatainak és összefüggéseinek elemzésére, azok összegzésére, a következtetések levonására,
szakmai állásfoglalások, javaslatok megfogalmazására. A jelölt a Szociális Munka Tanszék által ajánlott, vagy saját maga által választott témát dolgozza fel. A szakdolgozat szociális munka egy problémakörében készül, a szociális munka jellegét, vonatkozó elméleteit, módszereit és megvalósulási gyakorlatát követi. Szakdolgozatként csak olyan téma – munka – kerül elfogadásra, amely a témavezető irányításával kb. egy év alatt végezhető el.
A szakdolgozatot opponens szakember(ek) értékeli(k).
A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása. A témavezető által elfogadott szakdolgozat 14 kreditpontot ér.

Záróvizsga
Részei:
- A szakdolgozat megvédése, amelyen részt vehet a témavezető.
- A komplex tematikájú tétel szóbeli kifejtése a szociális munka és a szociálpolitika különböző
tárgyköreiből.
A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat (a dolgozat érdemjegye és védése együttesen) érdemjegye és a komplex vizsga érdemjegyének kerekített átlaga, amely azonban kettő egésznél kisebb nem lehet.
Az oklevél minősítése: a záróvizsga átlaga és az Intenzív gyakorlat két tizedesig számolt átlaga.

Nyelvi követelmények:

 Általános szociális munkás, Szociális munka valamint Ápolás és betegellátás szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy lovári vagy orosz nyelv


Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00