Szociális munka BSc szak

Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: szociális munkás
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker

Képzési terület: társadalomtudományi

Képzési ág: szociális

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
- A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
- A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
- A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
- A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az
összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák
megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A szociális képzési ág közös kompetenciái
Az alapfokozattal rendelkezők ismerik:
- tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társadalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait;
- a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfontosabb információforrásokat;
- a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, a veszélyeztető tényezőket;
alkalmasak:
- a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok
környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére;
- az informatikai eszközök használatára;
- a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.
Az alapfokozat birtokában a szociális munkások képesek:
- a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kritikus és rendszerszerű elemzésére;
- a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére;
- az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggéseiben való értelmezésére;
- az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és -megoldó képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk elősegítésére;
- az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására;
- a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakorlatban használatos dokumentációk használatára.

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
- a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
- az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
- a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegennyelv-tudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere:

A követelmények teljesítésének ellenőrzése – részben egymásra épülő, részben egymástól független – vizsgákból (v), szeminárium és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záró vizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A szociális munkás végzős jelölt a szakdolgozattal demonstrálja, hogy képes elméleti tudását és a szolgáltatásokat felhasználók, csoportjaik és a közösségek érdekében végzett szakmai tevékenységet integrálni. Bizonyítja, hogy képes a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, kutatások folytatására, az információs technológia használatára, a szakmai gyakorlat tényeinek, folyamatainak és összefüggéseinek elemzésére, azok összegzésére, a következtetések levonására,
szakmai állásfoglalások, javaslatok megfogalmazására. A jelölt a Szociális Munka Tanszék által ajánlott, vagy saját maga által választott témát dolgozza fel. A szakdolgozat szociális munka egy problémakörében készül, a szociális munka jellegét, vonatkozó elméleteit, módszereit és megvalósulási gyakorlatát követi. Szakdolgozatként csak olyan téma – munka – kerül elfogadásra, amely a témavezető irányításával kb. egy év alatt végezhető el.
A szakdolgozatot opponens szakember(ek) értékeli(k).
A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása. A témavezető által elfogadott szakdolgozat 14 kreditpontot ér.

Záróvizsga
Részei:
- A szakdolgozat megvédése, amelyen részt vehet a témavezető.
- A komplex tematikájú tétel szóbeli kifejtése a szociális munka és a szociálpolitika különböző
tárgyköreiből.
A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat (a dolgozat érdemjegye és védése együttesen) érdemjegye és a komplex vizsga érdemjegyének kerekített átlaga, amely azonban kettő egésznél kisebb nem lehet.
Az oklevél minősítése: a záróvizsga átlaga és az Intenzív gyakorlat két tizedesig számolt átlaga.

Nyelvi követelmények:

 Általános szociális munkás, Szociális munka valamint Ápolás és betegellátás szakán: az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy lovári vagy orosz nyelv


Győr, 2017. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00