Szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetése

A szakirányú továbbképzési szak BA/BSc alapdiplomára, vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettségre épülő képzési program, amely a képzés végén az alapdiplomával egyenértékű másoddiplomát ad.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetése

A megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetője

Képzési terület:
Társadalomtudományi

A szakirányú továbbképzésbe történő felvétel feltétele:

A képzésben BA/BSc vagy ezzel egyenértékű főiskolai végzettséggel és legalább három éves – szociális ellátásban és/vagy a közösségi munkában, a közösségfejlesztést felvállaló civil szervezetben, egyesületben, alapítványban töltött - szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt, feltéve, hogy a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

•    Társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociálpolitika, szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, kommunikáció, média, politológia,
•    Bölcsészettudományi ismeretek: pedagógia, pszichológia, andragógia.

A képzési idő félévekben: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit


A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociálismunkás- és közösségimunkás-képzésben meghatározó szerepet játszó, külső terepen folyó gyakorlatvezetési (tereptanári) feladatok magas színvonalú megvalósítására, továbbá a terepgyakorlatok szakszerű megtervezésében, lebonyolításában való partneri közreműködésre.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák: tudáselemek, ismeretek, képességek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek ismerik (tudással bírnak):

•    a társadalmat, közösségeket és a szociális szektort jellemző (problémák, helyzetek, jelenségek, egyenlőtlenségek stb.) folyamatokat és azok kölcsönhatásait, különös tekintettel az interprofesszionális szemléletű szociális és közösségi munkára,
•    a szociális és közösségi munka, a társadalom és szociálpolitika hazai és nemzetközi eredményeit, fejlesztési trendjeit, időszerű kérdéseit
•    gyakornoki tanulásirányításának korszerű és hatékony pedagógiai (pszichológiai) módszereit. 

A végzettek kompetensek (képesek):

•    a szociális- és közösségimunkás-képzés terepgyakorlatainak tervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, monitorozására és értékelésére, a terepgyakorlatok tapasztalatainak rendszerbe szervezésére
•    a szociális és közösségi problémák bemutatására, pluralisztikus értelmezésére, komplex (rendszerszerű, interprofesszionális szemléletű) kezelésére; ezzel biztosítani a gyakornokok tanulási lehetőségeit, a gyakorlati tapasztalatok megszerzését és megteremteni alternatív beavatkozási módokat
•    terepgyakorlatokra vonatkozó tanulásirányítási modellek kidolgozására
•    a gyakornokok motiválására, a szakmai identitásuk alakítására, szakmai kompetenciáik fejlesztésére, az érdekérvényesítő képesség fejlesztésére
•    a gyakornokokkal való együttműködésre, reflektivitásra, team és csoport munkára
•    szakmaközi team-ben, hálózatban dolgozni, az intézmények és szervezetek közötti kommunikáció és a szociális, a közösségi, a civil csoportok együttműködésének fejlesztésére: együttműködni különböző szakmabeli szakemberekkel, szervezetekkel, önkormányzati, civil, vállalati és közösségi képviselőkkel, vezetőkkel
•    önmaguk terepgyakorlat vezetői képességeinek, vágyainak, határainak felismerésére
mindezekkel modelleket nyújtani a gyakornokoknak.

Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00