Szociális és ifjúsági munka

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Önismeretet és alapkészségeket szereznek a szociális munka alapértékeinek gyakorlati megvalósításához.

Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb

szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének „facilitálására”.

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

– szakképzettségek:

– felsőfokú szociális munkás asszisztens

– felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

– Social Work Assistant

– Youth Work Assistant

– választható szakirányok: szociális munka (Social Work), ifjúságsegítő (Youth Work)[1]

Képzési idő:

4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges.

Összes (kontakt és gyakorlati óraszám):

szociális munka szakirányon: teljes idejű képzésben: 1862, részidős képzésben: 684

ifjúságsegítő szakirányon: teljes idejű képzésben: 1890, részidős képzésben: 696

A szakmai gyakorlat kredit- és óraszáma: 30 kredit. Teljesidejű képzésben 560 óra, részidős képzésben 240 óra.

A szakmai gyakorlat jellege: teljes idejű képzésben: egybefüggő, részidős képzésben: 3 hét egybefüggő.

A gyakorlati és az elméleti képzés aránya: nappali tagozaton: 55%-45%, levelező tagozaton: 45%-55%.

 

A képzés moduláris összesítő táblázatai (nappali és levelező, kötelező tárgyak

Modul

Nappali óraszám

Levelező

óraszám

Kreditszám

Kredit %

kulcskompetencia modul

224

78

12

10

képzési ág szerinti közös modul

294

100

21

17

szakmai törzsmodul

448

152

30

25

gyakorlati modul

560

240

30

25

 

Szociális munka szakirány modulja

336

114

27

23

Ifjúságsegítő szakirány modulja

364

126

27

23

A szakon összesen - szociális munka szakirány

1862

1862

120

100

A szakon összesen - ifjúságsegítő szakirány

1890

1890

120

100

 

Elméleti és gyakorlati képzés aránya

Modul

Elméleti kredit

%

Gyakorlati kredit

%

Kreditszám

kulcskompetencia modul

12

100

0

0

12

képzési ág szerinti közös modul

20

95

1

5

21

szakmai törzsmodul

24

80

6

20

30

gyakorlati modul

0

0

30

100

30

Szociális munka szakirány modulja

24

89

3

11

27

Ifjúságsegítő szakirány modulja

22

81

5

19

27

A szakon összesen - szociális munka szakirány

80

67

40

33

120

A szakon összesen - ifjúságsegítő szakirány

78

65

42

35

120

A szakiránynak megfelelő minden tantárgy kötelező.


A követelmények teljesítésének értékelési és ellenőrzési rendszere

A követelmények teljesítésének ellenőrzése vizsgákból (v) szemináriumok és gyakorlati órák (f) teljesítésének elismeréséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint a záróvizsgából áll.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a végbizonyítvány megszerzése,
  • a szakdolgozat benyújtása,
  • a tutor aláírással igazolt véleménye arról, hogy a szakdolgozat bírálatra bocsátható.

Végbizonyítványt az a hallgató szerez, aki:

  • a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette és
  • megszerezte az előírt számú krediteket.

Idegen nyelvi követelmény

A képzési szinthez igazodva hallgatók legyenek képesek írásban és szóban is idegen nyelven kommunikálni az EU normatívák (a Közös Európai Referencia Keretben) meghatározottak szerint. Ennek érdekében három félévben szakmai idegen nyelvet kell tanulni, teljesítve a tantárgyi követelményeket. Nyelvvizsga letétele nem feltétele a végzettség megszerzésének.

A záróvizsga két részből áll:

-          A diplomadolgozat megvédése: a védés egy informatikai háttérrel támogatott

prezentáció, melyben a hallgató a témaválasztás motivációjáról, valamint a munkafolyamat során általa hozzáadott értékről számol be. A hallgató válaszol a bíráló és a vizsgabizottság által feltett kérdésekre.

-          Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes asszisztensi elméleti és gyakorlati szinten alkalmazni. A záróvizsga tételsorok elméleti ismeretköröket és ezzel párhuzamosan gyakorlati megoldandó feladatokat is tartalmaznak.

 

Győr, 2015. szeptember 1.[1] A Széchenyi István Egyetem mindkét szakirányon rendelkezik szakindítási engedéllyel. A 2013 szeptemberében tanulmányaikat kezdő hallgatók számára csak a szociális munka szakirányt hirdettük meg, az ifjúságsegítő szakirányt nem választhatják a hallgatók.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00