Szerkezettervező építészmérnöki MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan okleveles szerkezettervező építészmérnökök képzése, akik képesek az épületek megvalósításával kapcsolatos szerkezettervezési problémák megoldására, épületszerkezeti és tartószerkezeti tervek kidolgozására, a kivitelezés megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, a szerkezettervezéshez kapcsolódó épület-fenntartási, -felújítási és műemlékvédelmi feladatok ellátására. A képzésben résztvevők képessé válnak a szakra épülő PhD képzésben való részvételre, a képzettségüknek megfelelő területen elméleti és tudományos tevékenység folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles szerkezettervező építészmérnök

A képzési idő: 3 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 90

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Tanulmányi terület részarány kredit
Természettudományos alapismeretek 20% 12
Gazdasági és humán ismeretek 6
Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20 18
Szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretkörei 55 24
Diplomamunka 25
Szabadon választható tantárgyak 5 5
Összesen 100 90

Specializációk:
- Járműgépész
- Gépgyártástechnológiai
- Minőségbiztosítás
- Járműgyártási (Automobil Produktion) részlegesen német nyelvű

Szakmai gyakorlat: 4 hét tervezőirodai szakmai gyakorlat

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomaterv elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő szerkezettervező építészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunka elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a mérnök elemző, tervező feladatainak
elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 90 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 25 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és a belső konzulens által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- a diplomamunka megvédése,
- szóbeli vizsga a kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga minősítése:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:

A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

Győr, 2017. február 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00