Sport-és rekreációszervezés BSc 2017

1. Az alapképzési szak megnevezése: Sport-és rekreációszervezés (Recreation Manager    and Health Promoter)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

-    a szakképzettség:

-   rekreációszervező és egészségfejlesztő

3. Képzési terület: Sporttudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

-    a szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék

-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

-    szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 813

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

8.    Az alapképzés jellemzői

8.1.     Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-    sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat) 40-60 kredit;

-    szervezés- és vezetéstudomány15-40 kredit;

-    gazdaságtudomány 15-30 kredit;

-    egészségtudomány 10-40 kredit;

-    társadalomtudomány 15-30 kredit;

-    közismereti alapismeretek 10-15 kredit;

-    rekreációszervezés, sportszervezés választható szakmai ismeretei 10 kredit.

8.1.2. A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya: ;

a) sportszervezés szakirány:

-    sporttudomány 40-50 kredit,

-    sportmenedzsment 50-60 kredit,

-    gazdaságtudomány 15-30 kredit;

b) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány:

-    sporttudomány 40-50 kredit,

-    egészségtudomány 20-40 kredit,

rekreáció menedzsment 30-40 kredit.

A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8. 3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül a szakirány részeként.

9. A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva a kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és a konzulensek irányításával elkészíthető.

10. A záróvizsgára bocsátás feltétele
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
-   legalább 180 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 10 kredit értékű,
-   egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

Szóbeli záróvizsga

A szakdolgozat védése a szóbeli ZV keretében történik.

A szóbeli vizsga témakörei a KKK kreditarányában kerülnek meghatározásra: sporttudomány, szervezés- és vezetéstudomány, gazdaságtudomány, egészségtudomány, társadalomtudomány, közismereti alapismeretek ismeretek. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon az előzőek mellett a rekreációszervezés szakismeretek is a vizsga tárgyát képezik.

A záróvizsga eredménye
A szakdolgozat védésére és a szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

11. Idegennyelvi kimeneti követelmény
A nyelvvizsga követelményeket az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. (Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.)

12. Az oklevél minősítése
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, és a komplex záróvizsga jegyének számtani átlaga.


NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.