Rekreációszervezés és egészségfejlesztés

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő
– választható specializációk: rekreációszervezés, egészségfejlesztés
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation and Health Promotion Manager
- választható specializációk: rekreációszervezés, egészségfejlesztés (Recreation Management, Health Improvement)

Képzési terület: sporttudomány
Képzési ág:
testkultúra
Képzési idő:
6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
180 kredit

– A képzési ágon belüli közös képzési szakasz kreditértéke: 98 kredit
– A specializációhoz rendelhető kreditérték: 62 kredit
– A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: 10 kredit
– A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

 Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban és társadalmi – egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási – intézményekben, civil szervezetekben. A szakon végzettek képesek az egészségfejlesztés rekreációval kapcsolatos projektjeinek kidolgozására, megvalósítására; egészségfejlesztő és rekreációs alaptevékenységek végzésére; az egészséget veszélyeztető társadalmi problémák, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében felmerülő egészségfejlesztési feladatok, mentálhigiénés szükségletek feltárásában történő közreműködésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában ismerik:
– az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőket;
– az egészség és életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit;
– a rekreáció módszereit és technikáit;
– az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési és projektmenedzsment módszereit;
– a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás alapvető szabályait.

 Az alapfokozat birtokában képesek, illetve alkalmasak:
– egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben az egészségfejlesztés, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására;
– egészségfejlesztő, rekreációs projektek kidolgozására;
– egészségfejlesztő, rekreációs és életmódprogramok gyakorlati megvalósítására;
– elsősegélynyújtásra, balesetvédelmi programok kidolgozására;
– közreműködni az egészségfejlesztéshez, rekreációhoz szükséges pályázatok elkészítésében;
– szakterületén a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek alkalmazására;
– a korszerű informatikai rendszerek és eszközök alkalmazására.

 A szakon végzettek rendelkeznek az egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletével; az egészséges emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és szociális készségekkel és pedagógiai ismeretekkel; a szakterületükhöz tartozó etikai, jogi és gazdasági; valamint alapvető kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretekkel.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
alapozó ismeretek: 30-40 kredit: medicinális ismeretek (anatómia, élettan, balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás), társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia, pedagógia, jogi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek), közismereti alapismeretek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia, európai uniós alapismeretek, tudományos kutatási ismeretek);

szakmai törzsanyag: 60-80 kredit: medicinális ismeretek (humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, prevenció), társadalomtudományi ismeretek (szakpedagógia, egészségfejlesztés, szakszociológia, szakpszichológia, rekreáció elmélete és módszertana, szervezetfejlesztés, statisztika, mentálhigiéné, természet-, munka- és környezetkultúra, a turizmus alapjai), képesség-, készségfejlesztés (kommunikációs készségfejlesztés, szociális készségfejlesztés, motoros képességek, relaxációs technikák, mozgásprogramok, szellemi rekreáció, rekreációs edzéstan); szakmai gyakorlat;

differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit

 rekreációszervezés specializáció: medicinális ismeretek (masszázs, rehabilitáció, terhelésélettan); szakmai ismeretek (animáció, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők rekreációja, nem sportági mozgásprogramok, rekreáció elmélete és módszertana, sportmenedzsment, sportmarketing, táborozási ismeretek, sportturizmus, erőnléti vizsgálatok, foglalkozásvezetés, játékok, rekreációs edzés, rendezvényszervezés, táncok, test- és alakformálás, vízi rekreáció, zene és mozgás, aerobic, gimnasztika, zenés gimnasztika, gördülősportok, korcsolya, harcművészetek, küzdősportok, sportjátékok, tenisz, úszás); rekreációs, havas és vízi táborok;

egészségfejlesztés specializáció: medicinális ismeretek (krónikus betegségek megelőzése,természetgyógyászat, addiktológia, rehabilitáció, családtervezés, szexuális kultúra); társadalomtudományi ismeretek (szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, szociálpolitika, egészségügyi jog, szakmaspecifikus szociológia, egészségfejlesztési marketing, szociálpszichológia, tanácsadás elmélete, szakkommunikáció elmélete és gyakorlata, kisebbségtudományi alapismeretek, közösségi mentálhigiéné); szakmai terepgyakorlat (komplex egészségfejlesztő projekt tervezése, megvalósítása, értékelése, PR terv készítése).

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil szervezeteknél végzett gyakorlatot, továbbá a program- és foglalkozástervezési, - szervezési, - vezetési gyakorlatot.

Nyelvi követelmények:
Az oklevél kibocsátás feltétele:
egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Szakdolgozati téma választása: a 3. szemeszterben. Az 5-6. szemeszterben min. 4-4 igazolt konzultáció szükséges. A szakdolgozatot a konzulens bírálja.

Specializációválasztás:
Neptun-rendszerben történik, a tájékoztató levélben megadottak szerint. Specializációt egyszer lehet módosítani, a szakirányú képzés megkezdésétől számított 2. szemeszter végéig.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– az előírt tanulmányi kötelezettségek, gyakorlatok teljesítése
– az abszolutórium megszerzése
– a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása

 A záróvizsga részei:
– a szakdolgozat ismertetése és védése
– komplex szóbeli vizsga
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat és védés érdemjegye, valamint a komplex szóbeli vizsga érdemjegyeinek átlagértéke. Az oklevél minősítése: a záróvizsga átlaga és a tanulmányok egészére számított kummulált tanulmányi átlag.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00