Rekreációszervezés 2017

1.    A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)

2.    A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

-    végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

-    szakképzettség: okleveles rekreáció irányító

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert

 3.    Képzési terület: sporttudomány

 4.    A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1.    Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjai és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjai.

4.2.    A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről a turizmus-vendéglátás, az egészségtudományi képzési területről a gyógytornász alapképzési szak.

 5.    A képzési idő félévekben: 4 félév

 6.    A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

-    a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

-    a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

 7.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 813

 8.    A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására.

 9.    A mesterképzés jellemzői

9.1.    Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-    sporttudomány 40-60 kredit;

-    egészségtudomány 20-30 kredit;

-    neveléstudomány és pszichológia 10-20 kredit;

-    társadalomtudomány 10-20 kredit;

-    gazdálkodás- és szervezéstudományok 10-20 kredit;

-    a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés választható szakmai ismeretei 10-15 kredit.

 9.2.    Idegennyelvi követelmény
Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

 9.3.    A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 100 óra időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág részeként.

 9.4.    A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az alábbi területekről:

-    sporttudomány területéről 10 kredit,

-    egészségtudomány területéről 10 kredit,

-    neveléstudomány és pszichológia területéről 15 kredit,

-  társadalomtudományok (szociológiai tudományok, gazdálkodás és szervezés-tudományok, média és kommunikációs tudományok) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00