Rekreáció

A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert
- választható specializáció: sportrekreáció-sportturizmus (Sportrecreation and Sport Tourism)

Képzési terület:
sporttudomány

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

-Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok.
- A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, sportszervező, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, a főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok.

Képzési idő:
4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120;

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos– és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

- Alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 10 - 20 kredit
- természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek);
- társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek);
közismereti alapismeretek (szakkommunikáció, alkalmazott rekreáció, menedzsment, a rekreáció- kutatás elmélete és módszertana, matematikai statisztika).
- Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 30 kredit
- természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek [terhelésélettan, dietétika,
humánbiológia, életszakaszok (gyermekkor, időskor /gerontológia/), közegészségtan, addiktológia, kardiológia, ortopédia, belgyógyászat, fizioterápia-, természetes gyógymódok];
mozgás- és sporttudományi ismeretek (mozgástanulás- és szabályozás, biomechanika, mozgáselemzés, méréstechnika, alkalmazott edzéselmélet és –módszertan);
- társadalomtudományi ismeretek (mentálhigiéné, relaxáció, autogén- és mentáltréning, szociálpszichológia, szabadidő-szociológia);
- egyéb ismeretek: alkalmazott technológia a rekreáció-, turizmus és a szabadidős szolgáltatások területén (a szabadidős szolgáltatások reklámozása/promóciója, üzleti rekreáció és turizmus).
Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 60-65 kredit
Választott specializáció: 55-60 kredit
– sportrekreáció-sportturizmus specializáció:
Természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek: alkalmazott terhelésélettan, táplálkozástan, mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertónia-diabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai;
Társadalomtudományi ismeretek: egészségpszichológia, a néprajz, és a népművészet alapjai, az építészet alapjai, építészeti stílusok, iparművészet, a képzőművészet alapjai, a művészettörténet alapjai; Magyarország és a környező országok helyföldrajza, idegenforgalmi és turisztikai nevezetességei, sportföldrajza; Magyarország védett területei, gyógyvizei és nemzeti parkjai, világörökség objektumai; környezetkultúra, a turizmus általános elmélete, turizmustervezés, termálturizmus, idegenforgalmi ismeretek, szállodai ismeretek, vendéglátási ismeretek, gasztronómiai alapismeretek, utazási irodai ismeretek; szervezéselmélet, idegenforgalmi közgazdaságtan, alkalmazott menedzsment és marketing, idegenforgalmi és egészségügyi szakkommunikáció;
Sporttudományi ismeretek: a sportrekreáció edzéselmélete és kutatásmódszertana, a sportturizmus kutatásmódszertana;
Sportági ismeretek: választott sportág edzésrendszere és vizsgálati módszerei, szabadtéri tevékenységek, sportok; vízi és kerékpárturizmus, sportturizmus, lovaglás-lósportok, lovasturizmus, szellemi sportok, technikai sportok, szállodai szolgáltatásokban megjelenő sportok, tánc;
Rekreációs mozgástani ismeretek: gyógygimnasztika, gyógytorna, gyógyúszás, ergonómiai torna, jógaelmélet és -gyakorlat;
szakmai gyakorlat: 5 kredit;
diplomamunka: 10 kredit

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat health-, fitnesz- és wellness-, valamint sportklubokban, idősek otthonában végzett félévközi, valamint a specializációnak megfelelő intézményekben, létesítményekben, szolgáltatási területen kettő- négyhetes összefüggő szakmai gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakterületnek tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 55 megszerzett kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- társadalomtudományi ismeretek (15 kredit)
- természettudományi ismeretek (15 kredit)
- sporttudományi, sportági alap és szakismeretek (15 kredit)
- egészségtudományi ismeretek (10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzenek a hallgatók. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00