Osztatlan mérnöktanár szak

Képzési cél:
A műszaki (gépészmérnöki vagy közlekedésmérnöki), ill. informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át-és továbbképzésében, továbbá az OKJ-ban meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítve: MA)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Magyar nyelvű megjelölése

okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronikai szakirány
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
okleveles mérnöktanár közlekedési szakirány

Angol nyelvű megnevezése:

Teacher of Engineering (Mechanical and Mechatronical Engineering)
Teacher of Engineering ( Information Technology)
Teacher of Engineering (Transportation Engineering)

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek (178+10 kerettanterv szerint)

188

62,67

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

12

4,00

Összesen

300

100

 

Szakmai gyakorlat:
2 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat, valamint a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A  szakdolgozat követelményei:
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes - az alapképzési szakterületnek megfelelő - komplex műszaki, ill. informatikai feladatok elvégzésére, és a tananyagon túl jártas a szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A tanári portfólió tartalma:
A tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentum-gyűjtemény, amely a tanítási tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei:
-       végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
-       a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat.

A tanári záróvizsga részei:
- a szakdolgozat bemutatása és védése,
- a portfólió,
- a komplex szóbeli vizsga.

A tanári záróvizsga eredménye:
- a szakdolgozat érdemjegyének,
- a portfólió érdemjegyének,
- a szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatására és védésére kapott érdemjegynek
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek és
- az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot záró érdemjegynek

egész számra kerekített átlaga.

 A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
A tanári záróvizsga érdemjegyének egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00