Osztatlan mérnöktanár szak

Képzési cél:
A műszaki (gépészmérnöki vagy közlekedésmérnöki), ill. informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át-és továbbképzésében, továbbá az OKJ-ban meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítve: MA)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Magyar nyelvű megjelölése

okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronikai szakirány
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
okleveles mérnöktanár közlekedési szakirány

Angol nyelvű megnevezése:

Teacher of Engineering (Mechanical and Mechatronical Engineering)
Teacher of Engineering ( Information Technology)
Teacher of Engineering (Transportation Engineering)

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)

A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek (178+10 kerettanterv szerint)

188

62,67

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

12

4,00

Összesen

300

100

 

Szakmai gyakorlat:
2 félév összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakdolgozat, valamint a portfólió elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A  szakdolgozat követelményei:
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes - az alapképzési szakterületnek megfelelő - komplex műszaki, ill. informatikai feladatok elvégzésére, és a tananyagon túl jártas a szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A tanári portfólió tartalma:
A tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentum-gyűjtemény, amely a tanítási tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei:
-       végbizonyítvány (abszolutórium), ami az előírt kreditek teljesítésével tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett,
-       a bíráló(k) által védésre javasolt szakdolgozat.

A tanári záróvizsga részei:
- a szakdolgozat bemutatása és védése,
- a portfólió,
- a komplex szóbeli vizsga.

A tanári záróvizsga eredménye:
- a szakdolgozat érdemjegyének,
- a portfólió érdemjegyének,
- a szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatására és védésére kapott érdemjegynek
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek és
- az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot záró érdemjegynek

egész számra kerekített átlaga.

 A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
A tanári záróvizsga érdemjegyének egész számra kerekített átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

XIII. Regionális Állásbörze 2018. november 13.
Kutatói Szeminárium 2018. november 15. 14:00 - 16:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 16. 00:00 - 2018. november 17. 23:00
MÉK Balekbál 2018. november 17.