Növényorvosi MSc

1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles növényorvos
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: S cin Plant Protection

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14–18 kredit,
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 36–44 kredit,
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 22 kredit,
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit,
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit,
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– növénytani, kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, agro-zoológiai, növénykórtani, herbológiai és növénytermesztési ismeretek,
– a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
– növényvédelmi géptani, ökonómiai ismeretek,
– műszaki, technológiai ismeretek,
– növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,
– szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– növényi kártevők, illetve kórokozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére, kivitelezésére, vezetésére,
– az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak ellátására,
– üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására,
– járványok és gradációk előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerésére,
– növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére,
– zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására,
– környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására,
– új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére,
– a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására,
– ökológiai védekezésre,
– integrált növényvédelem megvalósítására,
– az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok meg-valósítására,
– környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére.
 A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– probléma felismerő és megoldó képesség, kreativitás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi előírások betartása,
– mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek,
– szakmai felelősségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges kötelező alapozó ismeretkörök: 14–18 kredit,
– természettudományos alapismeretek: kémiai, molekuláris biológiai és biokémiai, környezetvédelmi és toxikológiai, ökológiai ismeretek,
– közgazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: gazdálkodási és kereskedelmi, vidékfejlesztési és vállalkozási menedzsment ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (36–44 kredit):
– természettudományi és műszaki ismeretek: növénykórtani, növényvédelmi entomológiai, herbológia és gyomszabályozás, alkalmazott növénybiotechnológiai és rezisztenciabiológiai, szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek, műszaki, informatikai ismeretek,
– növényvédelemtani ismeretek: diagnosztikai, növényvédelmi előrejelzés, járványtan, integrált (ökológiai, biológiai) növényvédelmi, erdészeti növényvédelmi, növényvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (22–34 kredit):
növénykórtani ismeretek, növényvédelmi állattani, herbológiai, üzemi növényvédelem, interdiszciplináris modul,
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: a szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60–84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.