Nemzetközi tanulmányok 2017

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó fontosabb szakmai kompetenciák:

A nemzetközi kapcsolatok szakértő

  • tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében
  • összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket
  • ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit
  • ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit
  • képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére
  • legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára
  • képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni
  • képes a projekt alapú munkavégzésre
  • képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban
  • képes az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.

 

A szakon szerezhető végzettségi szint:
alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
nemzetközi kapcsolatok szakértő

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése angolul:
International Relations Expert

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180

 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák

24

13,3

Módszertani és készségfejlesztő ismeretek

27

15

Szakmai ismeretek (törzsanyag)

89

49,4

Kötelezően választható és szabadon választható tárgyak

30

16,7

Szakdolgozat

10

5,6

Összes kredit:

180

100

 

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 krp

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditérték és aránya: 14 krp - 7,8%

A kötelező és szabadon  választható tantárgycsoportok összes kreditértéke és aránya: 30 krp – 16,7%

Szakmai gyakorlat: legalább négy hét, a szakterülethez kapcsolódó egybefüggő szakmai gyakorlat.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, a szakmai gyakorlat elvégzése, a szakdolgozat elkészítése, záróvizsga letétele.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan elméleti vagy gyakorlati kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 180 kredit megszerzése, amelyből a szakdolgozat 10 kredit értékű,
- a szakmai gyakorlat teljesítése,
- a testnevelés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- a belső konzulens és egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:
- szóbeli komplex szakmai vizsga, amelyen a jelölt bizonyítja, hogy a különböző területeken és témakörökben elsajátított ismereteit szintetizálni képes
- a szakdolgozat megvédése

Idegen nyelvi kimeneti követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00