Nemzetközi igazgatási BSc szak

Az alapszak elnevezése: nemzetközi igazgatási

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
- szakképzettség: nemzetközi igazgatásszervező (a szakirány megjelölésével)
- választható szakirányok: nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Administration Manager (with Specialization in International Insritutions, in International Companies)

Képzési terület: jogi és igazgatási
Képzési ág: igazgatási
A képzési idő félévekben: 6 félév

Specializációk:
- Nemzetközi intézmény igazgatási
- Nemzetközi vállalatok igazgatása

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
- A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 34 kredit
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
- A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
- A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan nemzetközi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a közigazgatási szervezetrendszerben, továbbá a nemzetközi nagyvállalatokon belüli nemzetközi vonatkozású döntések előkészítésére és végrehajtására, a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak szervezésére, európai uniós szervezetekben történő ügyintézésre, közigazgatásban igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők képesek:
- igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére;
- szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására nemzetközi intézményekben és nemzetközi nagyvállalatoknál.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők alkalmasak:
- magas szintű nyelvtudás, tárgyalási és kommunikációs képességek birtokában a nemzetközi intézmények, az azokhoz kapcsolódó belföldi szervezetek, nemzetközi nagyvállalatok döntéseinek előkészítésére és végrehajtására;
- közszolgálati, vállalati humánpolitikai feladatok ellátására.
A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
- alapozó ismeretek: 36-46 kredit
társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek); kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek);
- szakmai törzsanyag: 75-95 kredit
igazgatástörténeti modul (alkotmány- és közigazgatástörténet); általános igazgatási modul (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási modul (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra); pénzügyi jogi és pénzügytani modul (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi modul; nemzetközi modul (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); európai uniós modul (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog); kommunikációs modul (idegen nyelvi ismeretek);
- differenciált szakmai ismeretek: 27-45 kredit
nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

Szakmai gyakorlat:
Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

Nyelvi követelmények:
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.


Győr, 2015. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00