Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc szak

Képzési cél:
A szak elvégzése során a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és globalizációs, valamint üzleti tudásanyag, elemzési, módszertani, szervezési, irányítási képesség birtokába jutnak, amelyek segítségével képesek megérteni a tudományterületre vonatkozó szakirodalmat, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok trendjeit, ok-okozati összefüggéseit és kölcsönhatásait, a gazdaságpolitikai döntéseknek a gazdaságra gyakorolt hatásait. A készségek fejlesztését az elméleti és gyakorlati oktatás összekapcsolásával, az önálló képzés ösztönzésével, a tutori rendszerű oktató-hallgatói együttműködés alkalmazásával kívánjuk elérni. A szakirány – összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok - tovább szolgálja a végzettek szakmai alkalmasságát, hogy alkalmassá váljanak a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, rövidítve: MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 tanulmányi kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 15 12,5
Szakmai törzstárgyak 44 35
Differenciált szakmai ismeretek 36 30
Szabadon választható tárgyak 10 10
Diplomamunkához rendelt 15 12,5
Összesen: 120 100

Specializáció:
- Összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok

Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A számonkérésre három alapformát tervezünk:
- Azon tantárgyak esetében, amelyek kizárólag előadás formájában kerülnek oktatásra, 5 fokozatú minősítést alkalmazunk, amelyben 20% mértékben az oktató kérhet otthon elkészített feladatot. A minősítés 80%-a a vizsgán nyújtott teljesítményből adódik.
- Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 20%-a félévközi egyéni házi dolgozat, 60%-a vizsga alapján alakul ki.
- Ahol csak gyakorlat van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 80%-a a félévközi egyéni házi dolgozat alapján alakul ki.
A szakszeminárium I-II esetében háromfokozatú értékelést alkalmazunk (megfelelt, nem felelt meg, kiválóan megfelelt). A tantárgyi listán ezt b betűvel jelöltük.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az abszolutórium megszerzése
- a szakdolgozat benyújtása
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása

A záróvizsga részei:
- A diplomadolgozat megvédése;
- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét nemzetközi gazdasági és gazdálkodási probléma megoldására alkalmazni.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat
- a védés
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél minősítése:
A teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagnak, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.


Győr, 2016. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.