Műszaki szakoktató BSc szak

Képzési cél:
Olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok vezetésére. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.
A képzés alapvető célja, hogy az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: műszaki szakoktató (a szakirány megjelölésével)
A képzési idő: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 18-22* 9,2
Szakmai törzsanyag - műszaki 58-63* 28,6
Szakmai törzsanyag - pedagógia 31 14,8
Differenciált szakmai tananyag -
műszaki
27-32* 13,7
Differenciált szakmai tananyag -
pedagógiai
16 7,6
Szakdolgozat 15 7,1
Összesen 210 10


*Megjegyzés: szakirányonként eltérő

Szakirányok:
- gépészeti,
- informatikai
- közlekedési

Szakmai gyakorlat: 12 hét, a szakirány szerinti szakterületen

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő pedagógiai, kiemelten szakmódszertani feladat önálló megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető.
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult műszaki és pedagógiai ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki szakoktató komplex pedagógiai feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet
értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) eredménye:
- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,
- a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek és
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek egyszerű számtani átlaga.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegy és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
Az alapfokozat egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga


Győr, 2013. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00