Műszaki szakoktató BSc szak

Képzési cél:
Olyan műszaki szakoktatók képzése, akik a szakirányukhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok vezetésére. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is.
A képzés alapvető célja, hogy az alapszakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: műszaki szakoktató (a szakirány megjelölésével)
A képzési idő: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományos alapismeretek 40 19,0
Gazdasági és humán ismeretek 18-22* 9,2
Szakmai törzsanyag - műszaki 58-63* 28,6
Szakmai törzsanyag - pedagógia 31 14,8
Differenciált szakmai tananyag -
műszaki
27-32* 13,7
Differenciált szakmai tananyag -
pedagógiai
16 7,6
Szakdolgozat 15 7,1
Összesen 210 10


*Megjegyzés: szakirányonként eltérő

Szakirányok:
- gépészeti,
- informatikai
- közlekedési

Szakmai gyakorlat: 12 hét, a szakirány szerinti szakterületen

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő pedagógiai, kiemelten szakmódszertani feladat önálló megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető.
A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult műszaki és pedagógiai ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki szakoktató komplex pedagógiai feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet
értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga (műszaki szakoktatói képesítő vizsga) eredménye:
- a pedagógiai gyakorlatot záró érdemjegynek,
- a szakdolgozat védésére kapott érdemjegynek és
- a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegynek egyszerű számtani átlaga.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegy és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
Az alapfokozat egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga


Győr, 2013. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00