Műszaki menedzser MSc 2017

Képzési cél: 

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Szakképzettség: okleveles műszaki menedzser (Engineering Manager)

Képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés tartalma, egyes részterületek aránya:

Képzési terület

kredit

%arány

Természettudományos alapismeretek

35

29,2

Gazdasági és humán ismeretek

20

16,6

Szakmai kötelező tananyag

35

29,2

Diplomamunka

30

  25,0

Összesen:

120

100,0

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diploma-munka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakiro-dalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmaz-ni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a szakmai gyakorlat tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:

A diplomamunka megvédése, szóbeli vizsga a szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény: az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli  záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Oklevél megszerzésének feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00