Műszaki menedzser MSc 2017

Képzési cél: 

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Szakképzettség: okleveles műszaki menedzser (Engineering Manager)

Képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Képzés tartalma, egyes részterületek aránya:

Képzési terület

kredit

%arány

Természettudományos alapismeretek

35

29,2

Gazdasági és humán ismeretek

20

16,6

Szakmai kötelező tananyag

35

29,2

Diplomamunka

30

  25,0

Összesen:

120

100,0

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diploma-munka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakiro-dalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmaz-ni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a szakmai gyakorlat tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:

A diplomamunka megvédése, szóbeli vizsga a szaktárgy részekből, amelyekhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény: az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli  záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Oklevél megszerzésének feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00