Műszaki Menedzser BSc szak, nappali

Képzési cél:
Olyan szakemberek képzése, akik az alapvető műszaki, gazdasági és vezetési ismeretek birtokában képesek vállalkozások, vállalatok, gazdasági szervezetek irányítási feladatainak ellátására általában, ill. konkréten
- képesek a nemzetközi méretekben szervezett komplex termelési rendszerek hazai részrendszereinek (pl. marketing, termelésirányítás, minőségszabályozás, logisztikai-, anyagmozgatási- és tárolási rendszerek... stb.) megszervezésére, irányítására és
- képesek a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos nagymértékű műszaki, minőségi, társadalmi, sőt individuális információs szükségletek nemzetközi szintű kielégítésére.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %arány
Természettudományos alapismeretek 40 19
Gazdasági és humán ismeretek 27 12.9
Szakmai kötelező tananyag 88 41.9
Differenciált szakmai ismeretek 40 19
Szakdolgozat 15 7.2
Összesen: 210 100


Specializációk:
- Ipari logisztika
- Járműmenedzser
- Projekt menedzsement

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő műszaki menedzseri feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés, idegen nyelv és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:
- a szakdolgozat megvédése,
- szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga.Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00