Műszaki menedszer MSc szak

Képzési cél: 

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik magas szintű természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodási - és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. Ezen készségeik révén képesek komplex műszaki, gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére, valamint a tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására is.

végzettségi szint:

- mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

szakképzettség:

- okleveles műszaki menedzser (MSc in Engineering Management)

Képzési idő:

- 4 félév

A végzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

- 120 kredit

Képzés tartalma, egyes részterületek aránya:

- Gazdasági és humán ismeretek 17%
- Természettudományi alapismeretek  18%
- Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20%
- Differenciált szakmai ismeretek  45%
- ebből: diplomamunka 25%

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a diplomamunka elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 4 hét

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő menedzsment feladat megoldása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával a rendelkezésre álló idő alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a műszaki menedzser elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a szakmai gyakorlat tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:

- a diplomamunka megvédése,
- szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből,
amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli záróvizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Három eredmény: az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli  záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Oklevél megszerzésének feltétele:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

2017. február 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00