Mezőgazdasági biotechnológus

1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági biotechnológus

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: mezőgazdasági biotechnológus (megjelölve a szakirányt)
– választható szakirányok: növényi biotechnológia, állati biotechnológia
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: S cin Agricultural Biotechnology (specialized in Agricultural Plant Biotechnology, in Agricultural Animal Biotechnology)

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak;
– növényi biotechnológia szakiránynál: kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki alapképzési szakok;
– állati biotechnológia szakiránynál: állattenyésztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
– agrár képzési területről: erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda mérnöki, kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány választása esetén), állattenyésztő mérnöki (növényi biotechnológia szakirány választása esetén);
– műszaki képzési területről: környezetmérnöki szak;
– természettudományi képzési területről: biológia szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 – 42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6
kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: a képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus
nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
– a biotechnológia, genomika és géntechnológia különböző területeinek elméleti és speciális gyakorlati ismeretei,
– a mezőgazdaság biológiai alapjait jelentő termesztett növény és tenyésztett állatfajokkal kapcsolatos genomikai, molekuláris biológiai, genetikai, biotechnológiai, szaporodásbiológiai, géntechnológiai, molekuláris nemesítési ismeretek,
– az in vitro és in vivo reprodukciós technikák ismerete;
– a mezőgazdasági biotechnológia és géntechnológia molekuláris módszereinek ismerete,
– a mezőgazdasági biotechnológiához és géntechnológiához kapcsolódó jogi és
közgazdasági ismeretek;
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazására, génmanipuláció elvégzésére, illetve fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására,
– biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására,
– az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetekben, agrárkamarában, mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói munkakörök ellátására,
– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások kidolgozására, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
– mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok összeállítására, kivitelezésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás, tervezési fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
– hatékony problémamegoldó képesség,
– információ felhasználási és elemző képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása,
– szakmai felelősségtudat,
– alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges kötelező alapozó ismeretkörök 20-24 kredit:
szerves kémia, biokémia, elválasztástechnika, klasszikus genetika, molekuláris genetika, genomika, anyagcsere-élettan, sejtnövekedés és fejlődésélettan, szaporodás és szaporításbiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit:
molekuláris markerezési technikák, strukturális és funkcionális genomikai módszerek elmélete, gyakorlata és mezőgazdasági alkalmazása, génizolálás, klónozás, vektorépítés, molekuláris transzformáció, géntranszfer, ökológiai és gazdasági rizikótényezők, koegzisztencia, GMO politika, a biotechnológia törvényi szabályozása, biotechnológiai termékek marketingje.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 32-40 kredit:
növényi biotechnológia: növényi molekuláris biológia és molekuláris nemesítés, sejt és szövettenyésztés, mikroszaporítás, géntechnológia és transzgénikus növények, növényfajták előállítása, a növényi biotechnológia gyakorlati alkalmazása és rizikótényezői; állati biotechnológia: molekuláris sejtbiológia és –genetika alapjai, molekuláris állatnemesítés, géntechnológia és transzgénikus állatok és állatfajták előállítása, alkalmazott állati biotechnológiák, asszisztált reproduktív technológiák gyakorlati alkalmazás etikai és jogi ismeretei;
diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek modul 30-50 kredit, mezőgazdasági ismeretek modul 24-34 kredit, gazdasági és társadalomtudományi ismeretek modul 6-12 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

 Az ügyfélfogadás az Oktatásszervezési Osztályon szünetel! Kérjük e-mailben vegye fel a kapcsolatot a kollégákkal! Köszönjük!

 

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szorgalmi időszak vége 2020. december 5.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Szorgalmi időszak kezdete 2021. február 1.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.