Mérnök Informatikus MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, hardver és szoftver ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
- az informatika területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére,
- a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára,
- formális módszerek használatára a tervezésben,
- informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára,
- informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
- adatbázisok tervezésére,
- sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére,
- szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és problémamegoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása, etikus magatartás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles mérnök informatikus

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit %-os arány
Elméleti alapozó ismeretek 24 20
Gazdasági és humán ismeretek 12 10
Szakmai törzsanyag 20 16,5
Differenciált szakmai ismeretek (**) 24 20
Szabadon választható tananyag 10 8,5
Diplomamunka 30 25
Összesen: 120 100

**Kötelezően választható tárgyak köre.

Szakmai gyakorlat: Intézményen kívül teljesítendő. Időtartama legalább 6 hét. Kötelező, kredittartalma nincs.

Szakirányok indítása:
A differenciált szakmai tananyag lehetőséget ad szakirányok létrehozására. Egy szakirány elvégzésének feltétele 24 kreditpont megszerzése a differenciált szakmai ismeretek tantárgyaiból. Ez 6 egymással összefüggő tantárgy kijelöléséből áll, amelyeket együttesen lenne kötelező elvégezni.
Jelenleg a szakon nincsen külön kitüntetett szakirány. Az oktatás legfontosabbnak tartott, és alaposan átgondolt irányvonala egyébként a „Szoftver rendszerek fejlesztése”. Mindez UML-es, objektum-orientált megközelítésben, elosztott rendszerekben, osztott adatbázissal, az Internet-re és a Web-re építve, a Java és C++ nyelvet kitüntetve. Ez tekinthető szakiránynak is, de nem csak hat rögzített tantárgy tartozik hozzá, hanem jóval több, amelyekből a szakmai igény szerint választani lehet.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak jegyeinek megszerzéséből, vizsgák (kollokviumok) letételéből, beszámolók elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze. Itt még fontos megemlíteni, hogy a jelen tanterv semmilyen szigorlatot nem ír elő.

A szakdolgozat (diplomamunka) követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő informatikai feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az informatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
a. a képzési követelményekben és tantervekben előírt elosztásban a 120 kreditpont megszerzése,
b. egy opponens által elbírált és elfogadott szakdolgozat bemutatása.

A záróvizsga részei:
- A szakdolgozat megvédése.
- Komplex szóbeli vizsga a szakdolgozathoz leginkább kapcsolódó tantárgyakból, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célban meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, s képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni.
- A komplex szóbeli vizsga tárgyainak megoszlása: Egy tantárgy az Elméleti alapozás vagy pedig a Szakmai törzsanyag tárgyaiból, valamint két tantárgy a Differenciált szakmai anyagból. Utóbbi csak olyan tárgy lehet, amiből a hallgató a tanulmányai során kreditet szerzett. A két féléves tárgyak itt kettőnek számítanak, viszont a hallgató mindkét félév anyagából vizsgázik. Mindegyik vizsga külön érdemjeggyel zárul. A komplex szóbeli vizsga eredménye a három jegy átlaga.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga.

A diploma minősítése:
A diploma minősítése az elméleti alapozás mindegyik jegyének, valamint a szakmai törzsanyag mindegyik jegyének kredittel súlyozott együttes átlaga, a komplex szóbeli vizsga jegyeinek átlaga, valamint a szakdolgozat védésére adott jegy számtani átlaga alapján határozandó meg.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00