Mérnök informatikus Bsc szak

Képzési cél:
Mérnök informatikusok képzése, akik - a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményei (MÁKK) 1. pontjára is tekintettel - professzionális informatikai ismereteik alapján készséget szereztek az informatika módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen a műszaki informatikai és infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat és programrendszereinek tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására, továbbá elsajátították az informatikai rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszereket.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Mérnök informatikus

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit % arány
Természettudományi alapismeretek 40 19,0%
Gazdasági és humán ismeretek 20 9,5%
Szakmai törzsanya 84 40,0%
Differenciált szakmai anyag (**) 40 19,0%
Szabadon választható 11 5,0%
Szakdolgozat 15 7,0%
Összesen 210 100%

**Kötelezően választható tárgyak köre.

Szakirányok indítása:
A differenciált szakmai tananyag lehetőséget ad szakirányok létrehozására. Egy szakirány elvégzésének feltétele 40 kreditpont megszerzése a differenciált szakmai anyag tantárgyaiból. Ez 10 egymással összefüggő tantárgy kijelöléséből áll, amelyeket együttesen lenne kötelező elvégezni. Jelenleg a szakon nincsen külön kitüntetett szakirány. Az oktatás legfontosabbnak tartott, és alaposan átgondolt irányvonala egyébként a „Szoftver rendszerek fejlesztése”. Mindez UML-es, objektum-orientált megközelítésben, elosztott rendszerekben, osztott adatbázissal, az Internet-re és a Web-re építve, a Java és a C++ nyelvet kitüntetve. Ez tekinthető szakiránynak is, de nem csak tíz rögzített tantárgy tartozik hozzá, hanem jóval több, amelyekből a szakmai igény szerint választani lehet.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak jegyeinek megszerzéséből, vizsgák (kollokviumok) letételéből, beszámolók elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze. Itt még fontos megemlíteni, hogy a jelen tanterv semmilyen szigorlatot nem ír elő.

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 8 hét.

A szakdolgozat (diplomamunka) követelményei:
A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő informatikai feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával két félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az informatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
a. A képesítési követelményekben és tantervekben előírt kreditek megszerzése és követelmények teljesítése,
b. Egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:
- A szakdolgozat megvédése,
- Komplex szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó tantárgyakból, ahol a hallgató számot ad arról, hogy a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, és képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni.
- A komplex szóbeli vizsga tárgyainak megoszlása: Egy tantárgy a Szakmai törzsanyagból, egyetlen félévre vonatkozóan, valamint két tantárgy a Differenciált szakmai anyagból. Utóbbi csak olyan tárgy lehet, amiből a hallgató a tanulmányai során kreditet szerzett. A két féléves tárgyak itt kettőnek számítanak, viszont a hallgató mindkét félév anyagából vizsgázik. Mindegyik vizsga külön érdemjeggyel zárul. A komplex szóbeli vizsga eredménye a három jegy átlaga.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga.

A diploma minősítése:
A diploma minősítése a természettudományi, valamint a szakmai törzsanyag mindegyik tárgyából szerzett jegyek kredittel súlyozott együttes átlaga, a komplex szóbeli vizsga jegyeinek átlaga, valamint a szakdolgozat védésére adott jegy számtani átlaga alapján határozandó meg.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00