Mérnök informatika BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik professzionális informatikai ismereteik alapján készséget szereztek az információtechnológia legkorszerűbb módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen a műszaki informatikai és infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására, továbbá elsajátították az informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszereket.

A szakon végzett mérnök informatikusok felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: mérnök informatikus

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Science Engineer

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudomány:

40

19

Gazdaság:

16

8

Szabadon választható

10

5

Szakmai kötelező:

78

37

Szakmai választható

51

24

Szakdolgozat

15

7

Összes kredit

210

100

 

Specializációk/Modulok:

A szakon specializáció nincs, de a kötelezően választható szakmai tantárgyak lehetőséget adnak az informatika különböző területein, elmélyült ismeretek szerzésére. A hallgatók választását a választható szakmai tantárgyak modulokba rendezésével segítjük.

Duális képzési forma esetén:

-          a tárgyak listája megegyezik a normál képzéssel,

-          minden félévben teljesíteni kell egy Duális gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

-          minden tavaszi félévben teljesíteni kell egy Duális nyári gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

-          a képzés során a normál képzés tárgyain túl a következő tárgyak teljesítendők:

félév

tárgy neve

kp

1

Duális gyakorlat I.

0

2

Duális gyakorlat II.

0

2

Duális nyári gyakorlat I.

0

3

Duális gyakorlat III.

0

4

Duális gyakorlat IV.

0

4

Duális nyári gyakorlat II.

0

5

Duális gyakorlat V.

0

6

Duális gyakorlat VI.

0

6

Duális nyári gyakorlat III.

0

7

Duális gyakorlat VII.

0

 

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 8 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő informatikai feladat megoldása vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával, két félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozat elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az informatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

-          legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,

-          a testnevelés és a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

-          egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből:

-          angol,

-          német,

-          francia,

-          olasz,

-          spanyol,

-          orosz.

A záróvizsga részei:

A jelölt bemutatja és megvédi a szakdolgozatát, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:

A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a szakdolgozat védésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt szakdolgozatát teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:

Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a szakdolgozat védésére és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00