Mérnök informatika BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik professzionális informatikai ismereteik alapján készséget szereztek az információtechnológia legkorszerűbb módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen a műszaki informatikai és infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására, továbbá elsajátították az informatikai és információs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszereket.

A szakon végzett mérnök informatikusok felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: mérnök informatikus

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Science Engineer

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési terület

kp

%

Természettudomány:

40

19

Gazdaság:

16

8

Szabadon választható

10

5

Szakmai kötelező:

78

37

Szakmai választható

51

24

Szakdolgozat

15

7

Összes kredit

210

100

 

Specializációk/Modulok:

A szakon specializáció nincs, de a kötelezően választható szakmai tantárgyak lehetőséget adnak az informatika különböző területein, elmélyült ismeretek szerzésére. A hallgatók választását a választható szakmai tantárgyak modulokba rendezésével segítjük.

Duális képzési forma esetén:

-          a tárgyak listája megegyezik a normál képzéssel,

-          minden félévben teljesíteni kell egy Duális gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

-          minden tavaszi félévben teljesíteni kell egy Duális nyári gyakorlat nevű 0 kredites tárgyat, kritérium követelményként,

-          a képzés során a normál képzés tárgyain túl a következő tárgyak teljesítendők:

félév

tárgy neve

kp

1

Duális gyakorlat I.

0

2

Duális gyakorlat II.

0

2

Duális nyári gyakorlat I.

0

3

Duális gyakorlat III.

0

4

Duális gyakorlat IV.

0

4

Duális nyári gyakorlat II.

0

5

Duális gyakorlat V.

0

6

Duális gyakorlat VI.

0

6

Duális nyári gyakorlat III.

0

7

Duális gyakorlat VII.

0

 

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 8 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő informatikai feladat megoldása vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával, két félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozat elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az informatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

-          legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,

-          a testnevelés és a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

-          egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből:

-          angol,

-          német,

-          francia,

-          olasz,

-          spanyol,

-          orosz.

A záróvizsga részei:

A jelölt bemutatja és megvédi a szakdolgozatát, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:

A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a szakdolgozat védésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt szakdolgozatát teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:

Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a szakdolgozat védésére és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00