Mérnök informatika MSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja mérnök informatikusok képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés jellemzői

A mesterképzés felvételi követelményeit a 18/2016. (VIII.5) EMMI rendelet 9.4 pontja határozza meg.

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles mérnök informatikus

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Science Engineer

A képzés idő: 4 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

 

Képzési terület

kp

%

Természettudomány:

20

17

Gazdaság:

9

8

Szabadon választható

6

5

Szakmai kötelező:

33

28

Szakmai választható

22

18

Szakdolgozat

30

25

Összes kredit

120

100

 

Specializációk/Modulok: A szakon specializáció nincs.

Szakmai gyakorlat: az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, a szakmai gyakorlat elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:

A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő informatikai feladat megoldása vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő, szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával, két félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunka elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az informatikus elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

-          legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 30 kredit értékű,

-          a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

-          egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.

Az oklevél kiadásának a feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből:

-          angol,

-          német,

-          francia,

-          olasz,

-          spanyol,

-          orosz.

A záróvizsga részei:

A jelölt bemutatja és megvédi a diplomamunkáját, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:

A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ezt a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt szakdolgozatát teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:

Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00