Mechatronikai mérnök MSc szak

Képzési cél:
A képzés célja olyan mérnökök kibocsátása, akik a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles mechatronikai mérnök

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 28 23
Gazdasági és humán ismeretek 12 10
Szakmai kötelező törzsanyag 28 23
Differenciált szakmai ismeretek
(ezen belül a diplomamunka 30 kredit)
52 44
Összesen: 120 100

Szakirányok:
- gyártási rendszerek szakirány
- elektronikai szakirány
- integrált mechatronikai rendszerek

Szakmai gyakorlat: Intézményen kívül teljesítendő. Időtartama legalább 6 hét.

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő mechatronikai mérnöki feladat megoldása vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag önálló alkalmazásában, képes a mechatronikai mérnök tervezési és fejlesztési feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas a szakirodalom használatában is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül:
- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,
- a gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése.
- egy opponens által bírált és elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei:
- A diplomamunka megvédése
- Szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit

A záróvizsga eredménye:
A diplomamunka védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:
Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a diplomamunkára kapott érdemjegy számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele:
- A szakirányban előírt kötelező tantárgyak teljesítése (22 kredit).
- A szakirányhoz tartozó témakörben diplomaterv készítése.Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00