Mechatronikai mérnök MSc 2017

Képzési cél:
A képzés célja mechatronikai mérnökök képzése, akik képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, bevezetésére; magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására; felkészültek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles mechatronikai mérnök

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kredit

%-os arány

Természettudományos alapismeretek

23

19,2

Gazdasági és humán ismeretek

10

8,3

Szakmai kötelező törzsanyag

30

25

Differenciált szakmai ismeretek
(ezen belül a diplomamunka 30 kredit)

57

47,5

Összesen:

120

100

Szakirányok: -

Szakmai gyakorlat: Intézményen kívül teljesítendő. Időtartama legalább 4 hét.

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő mechatronikai feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával, két félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunka elkészítésével igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes az elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,

- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.


A záróvizsga részei:
A jelölt bemutatja és megvédi a diplomamunkáját, amelyhez a bizottság tagjai komplex vizsga keretében a témához kapcsolódóan további szakmai kérdéseket tesznek fel, ellenőrzendő a jelölt jártassága, készsége és az ismeretek alkalmazásának képessége a szakterületen.

A záróvizsga eredménye:
A bizottság a záróvizsga eredményét egyetlen érdemjeggyel minősíti a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján. Amennyiben ez a jegy elégtelen, úgy a bizottság határozza meg, hogy a jelölt diplomamunkáját teljesen vagy részben elfogadja-e.

Az oklevél minősítése:
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a diplomavédésre és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00