Mechatronikai mérnök BSc 2017

Képzési cél:
A szak célja mechatronikai mérnökök képzése, akik az elsajátított komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: mechatronikai mérnök

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kredit

% arány

Természettudományos alapismeretek

45

21,4

Gazdasági és humán ismeretek

16

7,6

Szakmai kötelező tananya

94

44,8

Differenciált szakmai ismeretek

40

19

Szakdolgozat

15

7,2

Öszesen:

210

100


Specializációk: nincs specializáció

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei:

A szakdolgozat olyan mechatronikai feladat megoldása, mely gépészeti, villamos, informatikai, irányítástechnikai részfeladatokból legalább kettőt tartalmaz. A szakdolgozatot a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt készíti. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag elsajátításában, annak alkotó módon történő alkalmazásában, vagy szakirodalmi segítséggel azt meghaladó részfeladat megoldásában.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül
- legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű,
- a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése,
- egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése,

- komplex szóbeli vizsga a szakhoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve.
A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Idegen-nyelvi kimeneti követelmény:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

Az oklevél minősítése:
Az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a szakdolgozat védésére és a komplex vizsgára kapott érdemjegyek számtani átlaga.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00