Marketing MSc szak

Képzési cél:
Célunk, hogy a hallgatók betekintsenek a magyar és nemzetközi marketingtudományi folyamatokba, megismerkedjenek valós üzleti problémákkal és megoldási módokkal (rendszeres szakmai utak), átlássák az intézményi és vállalati rendszert (külső előadók meghívása), rutint szerezzenek az elemzésekben (nagyszámú gyakorlat, kutatásokban való részvétel), kellő kommunikációs ismeretekkel rendelkezzenek magyar és idegen nyelven (konferenciák, kiutazások támogatása, szakmai fórumokon való részvétel). A készségek fejlesztését az elméleti és gyakorlati oktatás összekapcsolásával, az önálló képzés ösztönzésével, a tutori rendszerű oktató-hallgatói együttműködés alkalmazásával kívánjuk elérni.A két tervezett szakirány – marketingstratégia, illetve turizmus- és szolgáltatásmarketing - tovább szolgálja a végzettek szakmai alkalmasságát, hogy a minél szélesebb értelemben vett piaci szférában is el tudjanak helyezkedni, képesek legyenek önálló elemző munkára, a döntések előkészítésének alaposságot biztosítsanak, de alkalmasak legyenek a piaci és vállalati konfliktusok kezelésére is, megismerve a gazdaság tágabb dimenzióit, akciótereit.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 tanulmányi kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Elméleti alapozó tárgyak 26 22
Szakmai törzstárgyak 39 30,5
Differenciált szakmai ismeretek 30 25
Szabadon választható tárgyak 10 10
Diplomamunkához rendelt 15 12,5
Összesen: 120 100

Szakmai gyakorlat: nincs

Specializációk:
- Marketingstratégia
- Turizmus- és szolgáltatásmarketing

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
A számonkérésre három alapformát tervezünk:
- Azon tantárgyak esetében, amelyek kizárólag előadás formájában kerülnek oktatásra, 5 fokozatú minősítést alkalmazunk, amelyben 20% mértékben az oktató kérhet otthon elkészített feladatot. A minősítés 80%-a a vizsgán nyújtott teljesítményből adódik.
- Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 20%-a félévközi egyéni házi dolgozat, 60%-a vizsga alapján alakul ki.
- Ahol csak gyakorlat van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 80%-a a félévközi egyéni házi dolgozat alapján alakul ki.
A szakszeminárium I-II esetében háromfokozatú értékelést alkalmazunk (megfelelt, nem felelt meg, kiválóan megfelelt). A tantárgyi listán ezt b betűvel jelöltük.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az abszolutórium megszerzése
- a szakdolgozat benyújtása
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása

A záróvizsga részei:
- A diplomadolgozat megvédése;
- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes egy konkrét marketingprobléma megoldására alkalmazni.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat
- a védés
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga

Az oklevél minősítése:
A teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagnak, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.


Győr, 2017. február 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00