Logisztikai mérnöki MSc szak

Képzési cél: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 121 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 27 22
Gazdasági és humán ismeretek 16 12
Szakmai törzsanyag kötelező és választható ismeretek 78 66
Ezen belül diplomamunka 30 25
Összesen: 121 100


Szakirányok: Logisztikai folyamatok szakirány

Szakmai gyakorlat: 4 hét

Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzésére, szakmai gyakorlat elvégzésére, diplomamunka elkészítésére, záróvizsga letételére irányul. (17 vizsga + 11 folyamatos számonkérés)

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával elkészíthető. A jelölt a diplomamunkájával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes egy logisztikai mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– Az abszolutórium megszerzése
– Diplomamunka benyújtása

A záróvizsga részei:
– Diplomamunka megvédése
– Szóbeli vizsga szaktárgyakból, melyekhez tartozó tananyag mennyiségének értéke minimum 10 kredit

A záróvizsga eredménye:
Diplomaterv minősítése + komplex szóbeli vizsga eredményének egyszerű számtani átlaga

Az oklevél minősítése:
Diplomaterv minősítése + komplex szóbeli vizsga eredménye + az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele:
– A szakirányon előírt kötelező tantárgyak teljesítése (20 kredit).
– A szakiránynak megfelelő témakörben diplomamunka készítése.Győr, 2012. szeptember 1.

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00