Logisztikai mérnöki MSc szak

Képzési cél: A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 121 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület kredit %-os arány
Természettudományos alapismeretek 27 22
Gazdasági és humán ismeretek 16 12
Szakmai törzsanyag kötelező és választható ismeretek 78 66
Ezen belül diplomamunka 30 25
Összesen: 121 100


Szakirányok: Logisztikai folyamatok szakirány

Szakmai gyakorlat: 4 hét

Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzésére, szakmai gyakorlat elvégzésére, diplomamunka elkészítésére, záróvizsga letételére irányul. (17 vizsga + 11 folyamatos számonkérés)

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával elkészíthető. A jelölt a diplomamunkájával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes egy logisztikai mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– Az abszolutórium megszerzése
– Diplomamunka benyújtása

A záróvizsga részei:
– Diplomamunka megvédése
– Szóbeli vizsga szaktárgyakból, melyekhez tartozó tananyag mennyiségének értéke minimum 10 kredit

A záróvizsga eredménye:
Diplomaterv minősítése + komplex szóbeli vizsga eredményének egyszerű számtani átlaga

Az oklevél minősítése:
Diplomaterv minősítése + komplex szóbeli vizsga eredménye + az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlag egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának a feltétele:
A Műszaki Tudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv.

A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele:
– A szakirányon előírt kötelező tantárgyak teljesítése (20 kredit).
– A szakiránynak megfelelő témakörben diplomamunka készítése.Győr, 2012. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00