Logisztikai mérnök BSc szak

Képzési cél:

Logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, ipari- és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, szervezésére és irányítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések üzemeltetésére. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: logisztikai mérnök (Logistics Engineer)

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület

kredit

% arány

Alapozó ismeretek       

71

33,8

Szakmai törzsanyag

70

33,3

Differenciált szakmai ismeretek

44

21

Szabadon választható tárgyak

10

4,8

Szakdolgozat

15

7,1

Összesen:

210

100

Specializáció: Csomagolási

Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium feltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó üzemi gyakorlat.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő logisztikai mérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése, egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, szóbeli vizsga a szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit.

A záróvizsga eredménye: A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen. Az oklevél minősítése: A záróvizsga eredményének és az egész tanulmányi időre vonatkozó tanulmányi átlagnak a számtani átlaga kerekítve.

Győr, 2017. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00