Logisztikai menedzsment MSc szak

Képzési cél:
Olyan közgazdászok képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó gazdasági, vezetési, alapvető műszaki, informatikai ismeretek birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalkozások közötti anyagáramlás, s ehhez kapcsolódó információáramlás logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, anyagellátási, áruelosztási) folyamatának és rendszerének elemzésére, gazdasági-menedzsmenti típusú tervezésére, szervezésére, az irányítási feladatok megoldására, és a teljes folyamatrendszer ellenőrzésére, gazdaságosságának nyomon követésére.

Végzettségi szint: mesterfokozat (master, MA)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 tanulmányi kredit

A képzés alapvető blokkjai szerint:

képzési blokkok kredit
Törzsanyag  
Elméleti alapozó tárgyak 22
Szakmai törzstárgyak 39
Differenciált szakmai anyag 49
Szakmai kötelezően választható
ismeretek
 
Szabadon választható ismeretek 10
Összesen: 120


Szakmai gyakorlat: nincs

Ismeretek ellenőrzési rendszere:
- Azon tárgyak esetében amelyek kizárólag előadás formában kerülnek oktatásra 5 fokozatú minősítést alkalmazunk, amelyben 20 % mértékhez az oktató kérhet otthon elkészített feladatot. A minősítés 80%-a a vizsgán nyújtott teljesítményből adódik.
- Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 20%-a félévközi egyéni házi dolgozat 60%-a vizsga alapján alakul ki.
- Ahol csak gyakorlat van, ott az érdemjegy 20%-a az aktivitás, 80%-a a félévközi egyéni házi dolgozat alapján alakul ki.
A szakszeminárium I-II. esetében háromfokozatú értékelést alkalmazunk (megfelelt, nem megfelelt, kiválóan megfelelt) A tantárgyi listán ezt b betűvel jelöltük.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- az abszolutórium megszerzése
- a szakdolgozat benyújtása
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása

A záróvizsga részei:
- a diplomadolgozat meg védése,
- Komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy elsajátított ismereteket képes egy konkrét logisztikai probléma megoldására alkalmazni.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat
- a védés
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél minősítése:
A teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagának, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.

Az oklevél kiadásának feltétele:
A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.
 

Győr, 2017. február 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00