Logisztika mérnök MSc 2017

Képzési cél: A képzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, anyagbeszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására. Képesek a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésükre. Felkészültek tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök MSc

A képzési idő: 4 félév

A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

 

Képzési ismeretek

kp

%

Természettudományos ismeretek

23

19,2

Gazdasági és humán ismeretek

20

16,6

Logisztikai szakmai ismeretek

47

39,2

Diplomamunka

30

25

Összes kredit:

120

100

 

 

 


Specializációk: nincs

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény.


Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, diplomamunka elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.)

A diplomamunka követelményei:
A diplomamunka olyan, konkrét szakterületen felmerülő feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva, kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával elkészíthető. A jelölt a diplomamunkájával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes egy logisztikai mérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül

- legalább 120 kredit megszerzése, amelyben a diplomamunka 30 kredit értékű,

- egy bíráló által bírált és elfogadott diplomamunka.


A záróvizsga részei:

– Diplomamunka megvédése

– Szóbeli vizsga szaktárgyakból, melyekhez tartozó tananyag mennyiségének értéke minimum 10 kredit

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).


Az oklevél kiadásának a feltétele:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyugdíjas Egyetem 5. előadás 2019. május 20. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. május 27. 14:00 - 15:00