Logisztika mérnök BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai, ipari és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, szervezésére és irányítására. Alkalmasak a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: logisztikai mérnök (Logistics Engineer)

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

Természettudományos ismeretek

54

25,7

Gazdasági és humán ismeretek

20

9,5

Logisztikai mérnöki szakmai ismeretek

121

57,6

Szakdolgozat

15

7,1

Összes kredit:

210

100

 

 

 

Specializáció: nincs

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő logisztikai mérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése, egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, szóbeli vizsga a szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).

 

Neptun belépés

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti Nap 2018. december 31.