Logisztika mérnök BSc 2017

Képzési cél:

A képzés célja logisztikai mérnökök képzése, akik a szakterülethez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, menedzsment, informatikai, ipari és közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási, beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek alapszintű elemzésére, szervezésére és irányítására. Alkalmasak a logisztikai rendszerek elemeit képező logisztikai gépek, eszközök, berendezések gyártásában, minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: logisztikai mérnök (Logistics Engineer)

A képzés idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési ismeretek

kp

%

Természettudományos ismeretek

54

25,7

Gazdasági és humán ismeretek

20

9,5

Logisztikai mérnöki szakmai ismeretek

121

57,6

Szakdolgozat

15

7,1

Összes kredit:

210

100

 

 

 

Specializáció: nincs

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények teljesítéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő logisztikai mérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt követelmények teljesítése, ezen belül legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti követelményeinek teljesítése, egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat.

Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A záróvizsga részei: a szakdolgozat megvédése, szóbeli vizsga a szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit

A záróvizsga eredménye:

Két eredmény egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), valamint a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag). A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen.

Az oklevél minősítése:

Négy eredmény egyszerű számtani átlaga: (1) a szakdolgozatra adott érdemjegy (egész szám), (2) a szakdolgozat védésére adott érdemjegy (egész szám), (3) a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegy (két tizedes jegyre kerekített átlag), (4) az egész tanulmányi időre vonatkozó halmozott súlyozott tanulmányi átlag (két tizedes jegyre kerekített átlag).

 

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00