Kulturális mediáció

A mesterképzési szak megnevezése: Kulturális mediáció (Cultural Mediation)

A képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési terület: bölcsészettudomány

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés célja: A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a tényleges kulturális igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására.
Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A megszerezhető végzettség:
-  végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kulturális mediátor
-  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Mediator

Képzési modulok, tantárgycsoportok, tantárgyak:
Alapozó ismeretkörök:
kulturális mediáció interdiszciplináris (a filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, kultúraelméleti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, etikai, továbbá közgazdaságtani, politológiai és jogi) alapozó ismeretei, valamint bevezetés a kultúrakutatás empirikus gyakorlatába.

Szakmai törzsanyag, kötelező ismeretkörök:
a fenntartható fejlődés, a környezetkultúra és életminőség értelmezési kerete; a tudományos, technológiai és infokommunikációs kultúraközvetítés; a kulturális örökség interpretációja; a társadalmi tér különböző szintjein (lokális, regionális, nemzeti, globális) történő kulturális feltételrendszer – kulturális ellátás tervezése, kulturális fejlesztés; a modern és kortárs művészeti kultúra, a művészeti mediáció; a kulturális mediáció módszertana.
Szakmai törzsanyag, (kötelezően) választható ismeretkörök, differenciált szakmai ismeretek:
A későmodern társadalmak kulturális kihívásai, az európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban, a kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje, a mediátori kompetenciák fejlesztése, a kulturális mediáció célcsoportjai, a kultúrakutatás elmélete, empirikus módszerei.

Vizsgák, követelmények:
A tárgyak kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel abszolválhatók, a képzés diplomamunka elkészítésével és védésével, valamint komplex záróvizsgával zárul.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat. A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.Idegennyelvi kimeneti követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben.
Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben. Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.

Jelentkezési feltételek:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő, művelődésszervező, népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő, közművelődési előadó, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, művelődésszervező diplomát kiadó szakok.
A bemenethez az alábbiak szerint meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szak a bölcsészettudomány képzési területen a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területen az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szakok; valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a tanár, az egyetemi szintű humán szervező szakok.
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretekből:
- bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
- kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
- gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

A képzés formái, jellemzői
A képzés tartama 4 félév, nappali és levelező munkarendben.
A szakra jelentkező hallgató szóbeli felvételi eljáráson vesz részt, a megadott témakörökből kell egyet választani, a szóbeli felvételi során. A témakörök a kar honlapján megtalálhatóak.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Diplomaátadó ünnepély - MUK 2019. június 22. 14:00 - 15:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00