Közszolgálati BSc szak

Képzési cél:
A képzés célja gyakorlatorientált gazdaságtudományi, társadalomtudományi, szervezési-vezetési és módszertani felkészültséggel rendelkező interdiszciplináris képzettségű gazdasági szakemberek képzése a közszektor mikro-szintű, állami és nem állami intézményei, non-profit szervezetei, a központi és helyi szintű kormányzati hivatalok és testületek, valamint az ágazati közpolitikák kezdeményezésében és megvalósításában szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetek
számára. A tanulmányok során a hallgatók kellő mélységű elméleti ismereteket szerezhetnek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség megnevezése: közgazdász közszolgálati alapszakon

A képzési idő:
- a félévek száma: 6

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 tanulmányi kredit

A tanórák (kontaktórák) száma: 2160

Specializálódási lehetőségek:
Az indítani tervezett specializáció megnevezése:
- területfejlesztési.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – gyakorlati és kollokviumi jegyek megszerzéséből, nyelvvizsgákból, valamint a záróvizsga letételéből tevődik össze.

A záróvizsga részei:
A záróvizsga két részből áll:
- a szakdolgozat megvédése,
- a komplex szakmai vizsga letétele, melynek során a hallgató bizonyítja, hogy az elsajátított ismereteket képes, egy konkrét gazdálkodási probléma megoldására alkalmazni.

Az abszolutórium: a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények, az előírt szakmai gyakorlat teljesítése, az előírt kreditek megszerzése.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- az abszolutórium megszerzése,
- a szakdolgozat benyújtása,
- a szakdolgozat bíráló általi elfogadása.

A záróvizsga minősítése:
- a szakdolgozat,
- a védés és
- a komplex vizsga
egyszerű számtani átlaga.

Az oklevél kiadásának feltétele:
- a záróvizsga letétele,
- A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán, a szak szintjétől (alap/főiskolai ill. mesterképzés/egyetemi) függetlenül: az EU tagállamainak hivatalos nyelve vagy orosz nyelv. A hallgató a felsoroltaktól eltérően más állam hivatalos nyelvéből is teljesítheti a követelményt, de ilyen szándékát a lehető legkorábban az engedély kibocsátására jogosult TAB elé kell terjesztenie és meg kell indokolnia abban, hogy mennyire lesz lehetősége az adott nyelv használatára gyakorlati munkája során.

Az oklevél minősítése:
a teljes tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagnak, a szakdolgozatnak, a védésnek és a komplex vizsgának az egyszerű számtani átlaga alapján kerül megállapításra.


Győr, 2015. szeptember 1.

NEPTUN rendszer - NEPTUN system

Oktatásszervezés Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00